Kdo je účastníkem správního řízení?

Účastníci řízení jsou osoby, kterých se správní řízení týká. Tyto osoby musí mít způsobilost být účastníkem řízení a rovněž musí mít způsobilost procesní. S postavením účastníka jsou spojena práva a povinnosti, jako například právo podat návrh na zahájení řízení a jeho zpětvzetí, právo na patřičné poučení, být zastoupen a podávat opravné prostředky. Účastníkem je zejména ten, o jehož právech a povinnostech má být rozhodnuto nebo jehož práva a povinnosti mají být dotčeny. Za účastníka je považován i ten, kdo tvrdí, že o jeho právech a povinnostech má být rozhodováno nebo že jsou dotčeny, a to dokud se neprokáže opak tohoto tvrzení.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.