Kdy dojde k promlčení přestupku a jaké jsou jeho následky?

Promlčecí doba přestupku je různá podle jeho závažnosti. Obecná promlčecí doba je jeden rok. Pokud za přestupek hrozí sazba pokuty s horní hranicí alespoň 100.000 Kč, je promlčecí doba tříletá. Promlčecí doba začíná běžet dnem následujícím po spáchání přestupku. Promlčecí doba se přerušuje oznámením o zahájení řízení o přestupku, stejně jako vydáním rozhodnutí, v němž je obviněný uznán vinným. Po přerušení promlčecí doby počíná běžet doba nová. Nejpozději se přestupek promlčí 3 roky po jeho spáchání, u závažnějších 5 let po spáchání. Uplynutím promlčecí doby zaniká odpovědnost za přestupek.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.