Kdy může policista zajistit osobu?

Policista může zajistit osobu, která svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život nebo život a zdraví jiných osob anebo majetek, v budově útvaru policie úmyslně znečišťuje nebo poškozuje majetek anebo slovně uráží policistu nebo jinou osobu, má být předvedena nebo při předvedení kladla odpor, utekla z výkonu trestu odnětí svobody, nebo byla přistižena při jednání, které má znaky přestupku, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci. Policista musí osobu po pominutí důvodu zajištění osobu propustit. Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin a musí o něm být sepsán úřední záznam. Pozor, institut zajištění se výrazně liší od zadržení podle trestního řádu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.