Náhrada škody

V případě vad Vašeho zájezdu (dovolené) máte primárně právo na klasickou reklamaci zájezdu řešenou nejtypičtěji přiměřenou slevou. Poté nastupuje náhrada škody na majetku a též náhrada újmy za narušení dovolené, to v případě zmaření zájezdu nebo jeho podstatného zkrácení.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

V dnešní době, kdy podíl letecké dopravy se neustále zvyšuje, je důležité znát svá práva, která můžete uplatňovat v případě problému s Vaším konkrétním letem či přepravou – typicky na dovolenou. U zrušení letu má cestující nárok na náhradu škody pouze v určitých případech. Vždy má ale nárok na proplacení výdajů na let nebo na přesměrování letu. Současně má také nárok na poskytnutí péče. U zpožděných letů je dán nárok pouze na poskytnutí péče. Šíře této péče závisí na délce zpoždění.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jedná se o několik speciálních skutkových podstat odpovědnosti za škodu uvedených v občanském zákoníku. Stran „provozní části“ se jedná typicky o škodu způsobenou provozní činností či škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným. V „části podnikatelské“ typicky škoda způsobená vadou výrobku či škoda způsobená informací nebo radou.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Při ublížení na zdraví škůdce odčiní újmu poškozeného peněžitou náhradou, jež vyvažuje plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy či případně tzv. ztížení společenského uplatnění. Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce útrapy manželu, rodiči či dítěti poškozeného. Při náhradě předmětné škody se počítá a hovoří též o náhradě účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného či o náhradě nákladů pohřbu zemřelého.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Primárně se škoda nahrazuje uvedením do předešlého stavu, pokud to není možné nebo žádá-li o to poškozený, hradí se škoda v penězích. Hradí se skutečná škoda a tzv. ušlý zisk, tedy to, co by poškozený získal, pokud by ke škodě vůbec nedošlo. Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním, které musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy, klasicky například omluva v případě verbálních či mediálních útoků a pomluv.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Nový občanský zákoník přinesl do našeho právního řádu institut škody způsobené informací nebo radou. Ten míří na situace, kdy příslušník určitého stavu nebo povolání, tj. odborník, který se přihlásí v tomto smyslu k výkonu určité činnosti, nahradí škodu tomu, komu svou nesprávnou informací nebo škodlivou radou takovou škodu způsobil, a to za odměnu v záležitosti, kterou ovládá a zná, tzn. v rámci činnosti, k jejímuž výkonu se jako odborník přihlásil.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jestliže Vám vznikla škoda na základě nezákonného rozhodnutí, které bylo vydáno státním orgánem, můžete vůči státu nárokovat skutečnou škodu, ušlý zisk a dokonce i zadostiučinění.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

V tomto případě lze napadnout platnost tohoto právního jednání a následně nárokovat náhradu škody, ze zákona máte právo na ochranu Vašeho jména.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Důkazní povinnost v tomto případě nese žalobce, tedy Vy jakožto poškozený.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Ze zákona je zakázané jednostranné vyloučení či omezení povinnostináhradě újmy, k takovému jednání se ze zákona nepřihlíží, takováto situace se však dá pro určité případy řešit smluvním ujednáním.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.