Náhrada škody

Můžete nárokovat vzniklou škodu a dále požadovat náhradu za ublížení na zdraví.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jestliže jste poslal peníze na špatný účet a platbu jste nestihl stornovat ještě před datem splatnosti, vzniklo příjemci bezdůvodné obohacení a je povinen Vám tuto částku vrátit.  Jestliže jste však zaslal peníze na správný účet a k platbě na chybný účet došlo vinou banky, nese plnou odpovědnost banka. Jestliže obohacený odmítá bezdůvodné obohacení vrátit, nezbývá nic jiného než věc řešit soudní cestou a podat žalobu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Náhradu majetkové škody a nemajetkové újmy, upravuje § 269 odst. 1. zákoníku práce, kde je stanoveno, že zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním a dále v § 265 naleznete obecnou povinnost nahradit škodu. Dle výše uvedeného zákona můžete požadovat náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jedná se o závazek z deliktu, kdy za porušení odpovědnosti je následně stanovena sankce v podobě náhrady škody, musí zde být tedy porušení povinnosti, osoba která toto porušení způsobila a osoba poškozená, mezi porušením a škodou musí být příčinná souvislost a v neposlední řadě zde musí existovat škoda.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Kromě majetkové škody, může vzniknout i nemajetková újma, tedy újma na osobě nebo na osobnostních právech. Jedná se o újmu, která vzniká na základě protiprávního činu osoby, která je zde označována jako škůdce. Tato škoda může vzniknout jak osobě právnické, tak osobě fyzické. Jedná se tedy například o újmu na zdraví, cti, dobré pověsti apod.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Náhradu škody zaměstnance řeší zákoník práce v § 250 a násl. Jestliže zaměstnanec způsobil zaviněným porušením povinnosti v rámci plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s ním. Hraje zde roli i spousta okolností, jestliže škoda byla způsobena z nedbalosti, odpovídá zaměstnanec vůči zaměstnavateli do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.