Občané a spotřebitelé

V takovém případě se ručitelem nestanete, protože ručitelské prohlášení vyžaduje písemnou formu, jinak je neplatné.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Vlastník účtu se v takovém případě dopustí bezdůvodného obohacení, protože získal určitý majetkový prospěch bez právního důvodu. Ten, kdo se obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Jestliže máte potíže s vydáním bezdůvodného obohacení, obraťte se na advokátní kancelář.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Věřitel může postoupit svoji pohledávku na základě smlouvy někomu jinému, a to i bez souhlasu dlužníka. Původní věřitel může dlužníka o postoupení vyrozumět nebo nový věřitel může dlužníkovi postoupení prokázat. Dlužník je potom povinný plnit novému věřiteli.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jestliže mají být plněny úroky a jejich výše není stanovená, platí se úroky ve výši stanovené právním předpisem. Zákonný úrok je stanoven ve výši 8 % + aktuální výše repo sazby udávané Českou národní bankou (aktuálně 0,05 %) ročně. Pokud tedy máte problém s protistranou, neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

V takovém případě daně a poplatky doplácet nemusíte. Podnikatel měl povinnost Vás informovat o konečné ceně, která již daně a poplatky zahrnuje.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Ano, pokud s podnikatelem obchodujete mimo výkon své podnikatelské činnosti, jste považován za spotřebitele. Tedy například, když si jdete koupit rohlíky do samoobsluhy, budete jednat jako spotřebitel. Pokud však kupujete vybavení do dílny, ve které podnikáte, za spotřebitele považován nebudete.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Občanský zákoník stojí na principu, že smlouva je uzavřená, jakmile si strany ujednají její obsah. K její platnosti tedy není potřeba podpisu smlouvy v písemné formě. Naopak ale některá právní jednání písemnou formu ke své platnosti vyžadují. Uzavření ústní smlouvy je však velmi těžké dokázat. K dokázání je zpravidla potřeba svědek nebo audiozáznam.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Pokud při uzavírání smlouvy někdo využije tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti druhé strany druhé strany a dá si slíbit plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru, dopustí se lichvy. Smlouva uzavřená za těchto podmínek je neplatná a vše je možné vyřešit soudní cestou.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Pokud jste reklamovali vadnou věc, kterou jste si koupili, máte při reklamaci právo zvolit si způsob vypořádání reklamace. Ty to způsoby jsou dodání nové věci, oprava věci, přiměřená sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy budou spotřebiteli vráceny peníze.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Právo odstoupit od zboží zakoupeného v internetovém obchodě má spotřebitel do čtrnácti dní od obdržení zboží. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dní od odstoupení, musí spotřebitel vrátit zboží, které obdržel. Jestliže byl spotřebitel před uzavřením smlouvy informován, že uhradí náklady spojené s vrácením zboží, pak je musí uhradit. Jestliže informován nebyl, náklady na vrácení hradí podnikatel.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.