Občané a spotřebitelé

Uzavřeli jste smlouvu mimo obchodní prostory podnikatele a od této smlouvy má spotřebitel právo odstoupit do čtrnácti dnů. Pokud jste uzavřeli kupní smlouvu, běží lhůta od dodání zboží. Pokud jste při uzavírání smlouvy o právu odstoupit poučeni nebyli, prodlužuje se lhůta pro odstoupení o rok.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jestliže jste spotřebitel, takové ujednání je dle občanského zákoníku zvláště zakázané, a proto se k takovému jednání nepřihlíží. To znamená, že je zdánlivé a hledí se na něj, jako by vůbec neexistovalo. Další zvláště zakázaná ujednání jsou uvedena v § 1814 občanského zákoníku.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jestliže spotřebitel uzavře smlouvu na formuláři, platí, že pokud smlouva obsahuje těžko čitelnou doložku, která působí spotřebiteli újmu, je doložka neplatná. To ale neplatí, pokud druhá strana prokáže, že význam doložky byl spotřebiteli dostatečně vysvětlen.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Osoba, která v rámci smluvních vztahů vystupuje jako slabší strana neboť se těchto vztahů neúčastní za účelem podnikání a jedná se o fyzickou osobu. Jelikož tato osoba má slabší postavení, požívá větší právní ochrany.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jestliže objednáváte na určitém e-shopu poprvé, sledujete reference či hodnocení. Dále jestliže cena, kterou tento e-shop nabízí je podezřele nízká, zpravidla to není náhoda a je zde nějaký háček. Na stránkách e-shopu by též měl být kontakt, je dobré si nejdříve na tento kontakt zavolat a poté si společnost pod jejím sídlem dohledat v obchodním rejstříku na stránkách ministerstva spravedlnosti.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Pokud plnění nebylo vyžádané, může si spotřebitel plnění ponechat, nemusí jej vracet a nemusí hradit kupní cenu, je však důležité správně posoudit zda bylo opravdu neobjednané.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Veškeré výtky ke způsobu vyřízení reklamace je třeba zapsat do formuláře o vyřízení reklamace. Prodávající nebo poskytovatel služby má na vyřízení reklamace zpravidla stanovenou lhůtu 30 dnů. Pokud tato lhůta není dodržena, nebo nejste spokojeni se způsobem vyřízení reklamace, je možné situaci dále řešit. V některých případech může být nutné vypracování znaleckého posudku. V případě, že je možné dovodit, že reklamace proběhla špatně, je můžete požadovat vrácení kupní ceny a náklady na vypracování posudku. V rámci našich služeb Vám můžeme poskytnout k Vašemu případu odbornou asistenci.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Smluvní strany se mohou dohodnout, že spory z určité smlouvy budou projednávány v rámci rozhodčího řízení, tzn. bude vydán rozhodčí nález, který vydal rozhodce či rozhodčí soud. Vzhledem k vyšší ochranně spotřebitele bývají často tyto rozhodčí doložky neplatné. Rozhodčí doložka musí být zpravidla sjednána zvlášť jako samostatná smlouva. Rozhodčí řízení bývá často pro klienta nevýhodné, ale často je možné ho napadnout u obecných soudů.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu, může soud na základě moderačního práva snížit, toto je zakotveno v § 2051 nového občanského zákoníku, dále je možné dle § 588 ustanovení o smluvní pokutě prohlásit za neplatné pro rozpor s dobrými mravy.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jedná se o doložku, na základě které se stanoví jiná místní příslušnost soudu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.