Přestupky a správní záležitosti

Správní řízení se zahajuje dvěma způsoby. Může začít na základě návrhu – žádosti, která musí splňovat obecné náležitosti a musí z ní být zřejmé, čeho se žadatel domáhá. Žadatel je rovněž povinen označit všechny jemu známé účastníky. Řízení je zahájeno v momentě doručení žádosti správnímu úřadu. Druhou možností zahájení správního řízení je z moci úřední (ex offo), tedy na základě činnosti samotného správního úřadu. Řízení ex offo je zahájeno doručením oznámení účastníkům řízení. Okamžik zahájení řízení je důležitý pro určení běhu lhůt.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Ve správním řízení, stejně jako v řízení soudním, je možné být zastoupen. Někdy je zastoupení dokonce povinné, a to pokud jde o zastoupení zákonným zástupcem v případě, že účastník nemá procesní způsobilost. Pokud taková osoba nemá zákonného zástupce, bude zastoupena opatrovníkem. Opatrovníkem jsou rovněž zastoupeny osoby, které nejsou známy, nebo které jsou neznámého pobytu. Účastník řízení si může zvolit zmocněnce, kterým může být například advokát, který jej bude v řízení zastupovat na základě plné moci.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Účastníci řízení jsou osoby, kterých se správní řízení týká. Tyto osoby musí mít způsobilost být účastníkem řízení a rovněž musí mít způsobilost procesní. S postavením účastníka jsou spojena práva a povinnosti, jako například právo podat návrh na zahájení řízení a jeho zpětvzetí, právo na patřičné poučení, být zastoupen a podávat opravné prostředky. Účastníkem je zejména ten, o jehož právech a povinnostech má být rozhodnuto nebo jehož práva a povinnosti mají být dotčeny. Za účastníka je považován i ten, kdo tvrdí, že o jeho právech a povinnostech má být rozhodováno nebo že jsou dotčeny, a to dokud se neprokáže opak tohoto tvrzení.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Každý má právo na to, aby jeho věc byla správním úřadem projednána co nejdříve, bez zbytečných průtahů. Zákon stanoví lhůty pro vyřízení určitých záležitostí. Pokud lhůta přímo stanovená není, platí, že musí být rozhodnuto ve lhůtě přiměřené. Pokud rozhodnutí správního úřadu není vydáno v přiměřené lhůtě, nadřízený správní orgán učiní opatření proti nečinnosti. Účastník řízení může po uplynutí lhůty k vydání rozhodnutí k nadřízenému správnímu orgánu podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. Pokud to bude neúčinné, může se obrátit na soud pomocí správní žaloby proti nečinnosti správního orgánu. Správní soud nebude rozhodovat ve věci samé. Jeho rozhodnutí bude znít, jestli má správní orgán rozhodnutí vydat nebo ne, popřípadě v jaké lhůtě.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Pokud stát, kraj či obec způsobí někomu škodu, která vznikla v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, může se poškozený domáhat náhrady způsobené škody podle speciálního zákona. Svůj nárok je nutné nejprve uplatnit u správního úřadu, který škodu způsobil. Pokud správní úřad náhradu škody či nemajetkové újmy nepřizná, je možné obrátit se prostřednictvím žaloby na soud.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Vyvlastnění je odnětí nebo omezení vlastnického práva pro dosažení účelu stanoveného jiným zákonem. Vyvlastnění je možné za splnění tří podmínek, a sice musí být ve veřejném zájmu, musí být na základě zákona a musí být provedeno za náhradu. Vyvlastnění musí být v souladu s územním plánováním a musí být přiměřené svému účelu. K vyvlastnění lze přistoupit, pokud cíle nelze dosáhnout dohodou. Pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění lze napadnout žalobou u občanskoprávního soudu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Opatření obecné povahy je speciální typ veřejnoprávního aktu, který není ani rozhodnutím, ani právním předpisem. Stojí někde mezi těmito instituty. S právním předpisem má společné to, že je určen blíže neomezenému počtu adresátů, s rozhodnutím má zase společné to, že se týká typické věci, kterou se zabývá a lze jej přezkoumat v rámci veřejné správy. Kdo se chce proti vydání opatření obecné povahy bránit, může podat buď připomínky, které může uplatnit každá osoba, nebo námitky, které může uplatnit jen ti, kteří mohou být opatřením přímo dotčeni. Správní orgán musí připomínky a námitky určitým způsobem vypořádat.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Správní řízení probíhá u správního orgánu, kterým je nejčastěji správní úřad. Základním právním předpisem, podle kterého se vede, je správní řád. Obranným prostředkem proti správnímu rozhodnutí je, po vyčerpání všech řádných opravných prostředků ve správním řízení, možnost podání správní žaloby, kterou bude projednávat správní senát krajského soudu. Řízení bude probíhat jako jiná soudní řízení. Základním právním předpisem, podle kterého se postupuje, je soudní řád správní. to_block name="faq-blok"]

Správní řízení je postup správního orgánu, kterým je zpravidla správní úřad, jehož účelem je vydání správního rozhodnutí. Tímto rozhodnutím vznikají, mění se nebo se ruší práva a povinnosti konkrétních osob. Rovněž se správním rozhodnutím může určit, že určitá osoba daná práva má anebo ne.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.