SVJ a bytová družstva

SVJ je zkratka, která se vžila pro společenství vlastníků jednotek. Jedná se o právnickou osobu, která má za úkol spravovat dům a pozemek s tímto domem související. Stará se tedy o celou nemovitost, nesmí však podnikat. Mělo by být založeno tam, kde je alespoň pět jednotek, které jsou ve vlastnictví alespoň tří různých vlastníků (pro zjednodušení – dům s alespoň pěti byty, kde jsou tři různí majitelé)

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Zpravidla bývá SVJ založeno schválením stanov, které určí název, sídlo, členská práva, orgány SVJ a mechanismy jejich fungování, pravidla pro správu domu a pozemku a další. Vzniká však až zápisem do veřejného rejstříku -  rejstříku společenství vlastníků jednotek. Pro založení SVJ pak potřebujete notářský zápis z ustanovující schůze.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Je potřeba dodat příslušnému tzv. rejstříkovému soudu, což jsou vždy soudy krajské dle sídla SVJ, vyplněný formulář s příslušnými přílohami. Ty se budou řídit tím, co právě potřebuje SVJ zapsat. Dále je potřeba zaplatit soudní poplatek za změnu zápisu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Samotný zápis – tj. soudní poplatek je 6.000,- Kč. V případě změn potom 2.000,- Kč

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Členové SVJ jsou vlastníci jednotek. Ti tvoří tzv. Shromáždění – nejvyšší orgán SVJ, které rozhoduje o většině podstatných záležitostí týkajících chodu SVJ a domu – rozhoduje o změnách stanov, změnách účelu užívání domu nebo bytu a podílu na společných částech, uděluje souhlasy k nakládání s nemovitými věcmi apod.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Ke změně stanov SVJ je potřeba je přijmout shromážděním. Takže musí být řádně svoláno pozvánkou a proběhnout hlasování. Shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů. Potřebný počet hlasů – požadovanou velikost většiny se bude řídit původním zněním stanov. Dále je potřeba vyhotovit zápis z tohoto shromáždění a vše zapsat do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Budete potřebovat změnu prohlášení vlastníka  – jedná se o dokument, který závazně určuje, k čemu má být který prostor využíván a jaké je jeho rozložení. Tento dokument musí být schválen shromážděním, udělen ke změnám souhlas a vše následně zapsáno do katastru nemovitostí. Nové prostory také musí splňovat veřejnoprávní požadavky - být v souladu zejména se stavebními předpisy.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Družstvo je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, která je upravena zákonem o obchodních korporacích. Bytová družstva tak vlastní nemovitosti a spravují je, zatímco jednotliví členové vlastní podíl na této právnické osobě.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Družstevní podíl vyjadřuje účast člena družstva na družstvu – družstvo je potřeba si představit jako jakoukoliv jinou společnost. Podíl tedy přináší práva a povinnosti – např. účastnit se schůzí, hlasovat o opravách a investicích, mít v nájmu byt atd.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Anuita je pravidelná platba, kterou platí člen družstva družstvu. Hradí tak postupně hodnotu bytu a po doplacení celé částky může mít nárok na převedení bytu do osobního vlastnictví - tzv. privatizace bytu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.