Trestní záležitosti

V tomto případě můžete ve lhůtě osmi dnů podat odpor. Jestliže podáte odpor, trestní příkaz se ruší a nařídí se hlavní líčení. V hlavním líčení můžete následně plně uplatňovat svá práva, navrhovat důkazy, vypovídat. Trestní příkaz je vydaný bez nařízeného jednání v lehčích záležitostech.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Určité jednání může být trestným činem pouze tehdy, je-li trestný v době spáchání.  Avšak jestliže spácháte trestný čin a mezitím je vydaný jiný zákon, který je pro Vás příznivější, tedy například, který stanoví, že horní hranice trestu odnětí není 15 let, ale 10 let, použije se tento nový zákon. Zde platí, že novějšího či předchozího zákona se použije jako celku, není možné rozhodovat dle jednoho zákona o vině a dle druhého o trestu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Toto je zásada, která se uplatňuje v trestním právu. Jestliže podáte odvolání k odvolacímu soudu, nemůže být rozhodnuto přísněji a uložen přísnější trest, než který uložil soud předchozí instance. Toto však neplatí, jestliže odvolání zároveň podává i státní zástupce, a to v neprospěch obžalovaného. Dále je důležité zmínit, že jestliže podáte odpor proti trestnímu příkazu, tento se ruší a bude se rozhodovat rozsudkem, kterým může být rozhodnuto i přísněji.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Řádným opravným prostředkem, to znamená, že rozsudek zatím nenabyl právní moci, je odvolání v trestním řízení, lhůta pro podání odvolání je 8 dnů od doručení. Mimořádnými opravnými prostředky v trestním řízení (tzn. jestliže již rozsudek nabyl právní moci) jsou dovolání, stížnost pro porušení zákona, obnova řízení (objevily se nové skutečnosti či důkazy, které mohou mít na rozhodnutí významný vliv a které nebylo možné použít v předchozím řízení).

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Promlčecí doba u trestní odpovědnosti je stanovena dle výše trestní sazby, která hrozí za určitý trestný čin. Tato doba je buďto

20 let – trest odnětí svobody nad dvacet let

15 let – horní hranice odnětí svobody nejméně deset let

10 let – horní hranice odnětí svobody nejméně pět let

5 let - horní hranice odnětí svobody nejméně tři léta

3 let – u ostatních trestných činů

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jestliže Vám bude doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání a jste nemajetní, musíte osvědčit, že nedisponujete finančními prostředky, abyste si mohli zaplatit právního zástupce. Návrh musíte podat společně s přílohami, které dokládají Vaší majetkovou situaci, tento návrh podáváte v přípravném řízení u státního zástupce.

O nároku na bezplatnou právní pomoc (popřípadě o nároku na právní pomoc za sníženou odměnu) rozhodne soudce v jednání před soudem na návrh státního zástupce v přípravném jednání. Jedná-li se však o nutnou obhajobu, tedy jestliže je zde povinnost právního zastoupení obhájcem. V tomto případě je obhájce ustanoven ze zákona.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.