fbpx

Jak si zajistit dluh, abyste peníze dostali zpět

Jak si zajistit dluh, abyste peníze dostali zpět

Pokud někomu půjčujete peníze, je běžné, že se zajistíte a tím ochráníte před tím, kdyby dlužník neplnil svůj dluh a peníze nevrátil. Zajišťovacích institutů je několik a je důležité je odlišovat od tzv. utvrzení dluhu. Zajištění dluhu může mít povahu věcněprávní nebo smluvní.

Věcněprávní zajištění dluhu

Jak z pojmenování vyplývá, věcněprávní zajištění je zajištění věcným právem, jako je zástavní právo, zadržovací právo nebo zajišťovací převod práva.

Zástavní právo

Zástavní právo spočívá v tom, že pokud dlužník neplní řádně a včas, dojde ke zpeněžení zástavy a věřitel se může uspokojit z výtěžku, a to buď do ujednané výše, nebo do výše celé pohledávky. Zástavní smlouva, kterou se zřizuje zástavní právo k nemovitostem, musí mít písemnou formu. Rovněž pokud se zřizuje zástavní právo k movitým věcem, které nejsou odevzdány zástavnímu věřiteli, musí mít zástavní smlouva písemnou formu. Přísnější požadavek na formu zástavní smlouvy, a sice forma veřejné listiny, je vyžadována například při zástavě závodu, věci hromadné, nemovité věci nezapsané v katastru nemovitostí.

Zadržovací právo

Zadržovací právo je institut, díky kterému může osoba, které má dlužník něco plnit, zadržet dlužníkovu movitou věc, kterou by mu měl jinak vydat, a pokud dlužník plnit nebude, může se ze zadržené věci hojit. V praxi si představme situaci, kdy si někdo nechá opravit určitou movitou věc, např. auto, v autoservisu. Když si jej chce vyzvednout, odmítne však zaplatit peníze za opravu auta. Automechanik potom může auto zadržet, dokud mu dlužník nezaplatí peníze. Pokud by tak neučinil, může auto prodat a zhojit se z peněz, které za auto utrží. Nelze však zadržet věc, kterou by u sebe měl věřitel neprávem, například nelze dlužníkovi určitý předmět odcizit a následně jej zadržet.

Zajišťovací převod práva

Zajišťovací převod práva vznikne na základě smlouvy, kterou dlužník zajistí svůj dluh tím, že věřiteli dočasně převede své právo k věci, například právo vlastnické. Toto právo je převedeno s rozvazovací podmínkou, tedy že splněním dluhu převod práva zaniká.

Smluvní zajištění dluhu

Ručení

Nejtypičtějším smluvním zajištěním dluhu je ručení. Vzniká na základě písemného ručitelského prohlášení, kterým ručitel prohlásí, že uspokojí věřitele, jestliže dlužník svůj dluh nesplní. Věřitel musí nejprve vyzvat ke splnění dluhu dlužníka. Teprve pokud dlužník nebude plnit, může se věřitel obrátit na ručitele s výzvou, aby dluh splnil namísto dlužníka. Pokud ručitel splní dluh za dlužníka, stává se automaticky novým věřitelem a může požadovat splnění dluhu po dlužníkovi.

Finanční záruka

Dalším smluvním zajištěním je finanční záruka. Vzniká prohlášením výstavce v písemné záruční listině, že uspokojí věřitele do určité výše v případě, že dlužník nesplní věřiteli určitý dluh. Rozdíl od ručení spočívá v tom, že finanční záruka je zcela oddělena od původního dluhu. Funguje na bázi smlouvy příkazní. V případě, že dlužník nesplní svůj dluh, vyzve věřitel písemně výstavce finanční záruky, nejčastěji banku, aby splnil povinnost z finanční záruky. Dalším rozdílem od ručení je, že věřitel nemusí nejprve vyzývat dlužníka, aby splnil svůj dluh, ale to pouze v případě, že tak nebylo sjednáno v záruční listině.

Význam rozdělení jednotlivých druhů ručení

To, jakým způsobem bude dluh zajištěn, má velký vliv na pořadí uspokojení práva vícero věřitelů. Taková situace může snadno nastat v případě, kdy má dlužník povinnost plnit dluh vůči více věřitelům a každý z věřitelů má svůj dluh zajištěn jiným právem, ale k té stejné věci. Představme si například situaci, kdy jsou dlužníkovy dluhy zajištěny jeho domem, tedy nemovitou věcí. V takovém případě se na předmětném domě budou hojit nejprve věřitelé, kteří mají dluh zajištěn věcným zástavním právem zapsaným v katastru nemovitostí, nebo v rejstříku zástav. Následně ve druhé skupině věřitelé zajištění taktéž věcným právem, ovšem nezapsaným ve veřejném seznamu nebo rejstříku zástav. Úplně nejslabší postavení mají věřitelé zajištění pouze smlouvou s dlužníkem, tedy například smlouvou formulovanou tak, že pokud dlužník dluh nesplní, bude převedeno vlastnické právo k nemovité věci na věřitele. Při uzavírání smluv tedy vždy myslete na dostatečné zajištění své pohledávky a nespoléhejte pouze na smluvní ujednání mezi vámi a tím, kdo má dluh plnit. Může se totiž stát, že se v případě dlužníkovy platební neschopnosti k uspokojení vaší pohledávky ani nedostane.

Pomůžeme Vám se zajištěním Vašich pohledávek i s jejich případným vymáháním!

Můžete nás kontaktovat na infolince 601 303 666 nebo emailu info@azlegal.cz, nebo si můžete požádat o nezávaznou konzultaci vyplněním jednoduchého formuláře a my se Vám ozveme.


Jak si zajistit dluh, abyste peníze dostali zpět

Nenechte se překvapit! Přihlaste se k našim novinkám a získejte ZDARMA zajímavé ebooky!

pravni-rizika-pri-podnikani
12-rad-jak-nenaletet-podvodnikum

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

A také důležité informace, které by Vám něměly uniknout…

Třeba 12 rad, jak nenaletět podvodníkům!

Nebudeme Vám psát moc často a kdykoliv se můžete odhlásit. Samotný e-book pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!