Legislativní novinky v roce 2018

V tomto článku Vám představíme souhrn významných legislativních změn spojených účinností či jiným aspektem s počátkem roku 2018.

Jedná se zejména o změny v oblasti daní, pojištění, poplatků, ale i práv a povinností vyplývajících ze vztahu zaměstnavatele a zaměstnance a minimální mzdy. Nelze zapomenout na patrně nejvýraznější legislativní změnu tohoto roku vůbec, tj. evropské nařízení GDPR týkající se ochrany osobních údajů. To sice nabývá účinnosti až v květnu letošního roku, avšak vzhledem ke své významnosti a rozsáhlosti je vhodné ho zde uvést. Také se dozvíte o změně stavebního zákona, která může být přínosná podnikatelům v případech investování do nemovitého majetku firmy. Nechybí informace o změně občanského zákoníku týkající se znovuzavedení širokého předkupního práva nemovitých věcí.

V tomto článku bohužel nelze zachytit všechny detaily a konsekvence uvedených změn, jedná se o vstupní shrnutí, které budeme v průběhu roku dále rozšiřovat a detailně rozebírat jednotlivé změny.

Změny v ochraně osobních údajů GDPR

25. května 2018 vstupuje v účinnost evropské nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, které zcela nahrazuje, doplňuje a zpřísňuje současnou legislativu. GDPR se týká všech osob, které v rámci své činnosti zpracovávají osobní údaje. Změny se budou týkat právní dokumentace (souhlasy se zpracováním, zpracovatelské smlouvy, vnitřní předpisy), dále se bude týkat bezpečnostně technické stránky věci, bude nezbytné zabezpečit informační systémy a vhodně nastavit interní procesy zpracování osobních údajů. Za porušení povinnosti stanovené GDPR mohou být správci ukládána opatření, jako například nařízení uvést zpracovávání do souladu se zákonem, v závažnějších případech i peněžitá pokuta. Ta má být v každém jednotlivém případě účinná, přiměřená a odrazující. Maximální peněžitá sankce je stanovena ve výši až 20 milionů eur nebo 4 % celosvětového ročního obratu za předchozí finanční rok.

Navýšení minimální mzdy

Od 1. 1. 2018 se zvýší minimální měsíční mzda ze současných 11 000 Kč na 12 200 Kč a minimální hodinová mzda z 66 Kč na 73,20 Kč. Tato částka se vztahuje k práci při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin, tzn. za plný úvazek. Současně dochází k navýšení tzv. zaručené mzdy, a to celkem v osmi skupinách, od 12 200 Kč až do měsíční zaručené mzdy ve výši 24 400 Kč.

Přidejte se k 1 500+ podnikatelům

Dostávejte skvělé informace a tipy pro ochranu a rozvoj vašeho podnikání. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Zvýšení záloh OSVČ na sociální a zdravotní pojištění

Zvyšují se minimální měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ, a to ve vazbě na růst průměrné mzdy. Záloha na sociální pojištění vzroste z 2 061 Kč na 2 189 Kč, tedy o 128 Kč měsíčně. Záloha na zdravotní pojištění vzroste z 1 906 Kč na 2 024 Kč, tedy o 118 Kč měsíčně.

Změna výdajových paušálů

Od roku 2018 dojde k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci uplatnit živnostník (OSVČ), který uplatňuje paušální výdaje. Tyto výdaje odpovídají nově výši příjmů 1 000 000 Kč. Pokud bude mít poplatník příjmy vyšší, může paušální výdaje uplatnit také, ale pouze v částkách odpovídajících příjmům 1 milion korun, a tedy i odpovídajícím paušálům. Vůči předcházejícímu období se jedná o snížení výdajových paušálů na polovinu, tedy snížení maximální hranice příjmů pro jejich uplatnění ze dvou milionů na jeden milion korun:

Paušál 80 % (zemědělské podnikání, řemeslná živnost) – maximální výdaj 800 000 Kč; paušál 60 % (ostatní živnosti kromě řemeslné) – maximální výdaj 600 000 Kč; paušál 40 % (ostatní podnikání) – maximální výdaj 400 000 Kč; paušál 30 % (příjmy z nájmu obchodního majetku dle § 7, příjmy z nájmu dle § 9) – maximální výdaj 300 000 Kč.

Za rok 2017 si ještě bude moci poplatník zvolit, zda si vybere úpravu pro rok 2016, tj. vyšší paušální výdaje bez možnosti slevy na manžela/ku a dítě, nebo úpravu pro rok 2018, tj. nižší paušální výdaje a možnost odečtu slevy na manžela/ku a daňového zvýhodnění na dítě.

Vyšší daňové zvýhodnění na děti

Pro přiznání za rok 2017 platí daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě. Konkrétně je to o 200 Kč měsíčně více na druhé dítě, tedy 2 400 korun ročně, a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně více, což je o 3 600 Kč ročně více než v předcházejícím roce. Zvýšení daňového zvýhodnění tedy bude na druhé vyživované dítě z částky 17 004 Kč ročně na částku 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě z částky 20 604 Kč ročně na částku 24 204 Kč.

Rozšíření možnosti odpočtu na dítě a nepracující manželku/manžela

Nově vzniká nárok na slevu na dítě a vyživovanou manželku i pro OSVČ uplatňující výdajový paušál (přesněji i za situace, kdy daňový základ z podnikání či pronájmu přesahuje 50 % celkového daňového základu). Za rok 2017 budou mít podnikatelé ještě možnost volby. Pokud se OSVČ rozhodnou daňovou slevu na manželku a zvýhodnění na děti nevyužít, budou si moci v daňovém přiznání za rok 2017 ještě počítat výdajový paušál z ročního maximálního příjmu ve výši 2 mil. Kč. Buď tedy neuplatní nárok na daňové slevy, ale využijí ještě původní vyšší limity, nebo už budou moci přejít na nová pravidla. Od roku 2018 už si podnikatelé vybrat nemohou, budou platit pouze nová pravidla s nižšími limity a možností slevy uplatnit.

Třetí a čtvrtá fáze EET

Dle zákona o elektronické evidenci tržeb platilo, že od 1. 3. 2018 se zapojí ve 3. fázi podnikatelé provozující svobodná povolání, jako např. lékaři, právníci, účetní, autoservisy a pneuservisy, dále doprava či zemědělství, výroba potravin či nápojů a další výrobní činnosti, pořádání sportovních a kulturních akcí atd. Od 1. 6. 2018 se jako poslední do evidence měla zapojit vybraná řemesla a činnosti spjaté s výrobou. Rozhodnutím Ústavního soudu však došlo ke zrušení určitých částí tohoto zákona a tím byly 3. a 4. fáze odsunuty de facto na neurčito.

Rozšíření institutu paušální daně

Dochází také k rozšíření možností využití paušální daně pro podnikatele. Paušální daň je domluva s finančním úřadem, že na rok zaplatí podnikatel na dani z příjmů konkrétní částku, jde tedy o stanovení částky daně z příjmů na celý rok dopředu. Nově si paušální daň mohou nechat stanovit i podnikatelé se zaměstnanci nebo ti, kteří si přivydělávají jako OSVČ k zaměstnání.

Uskutečnění zdanitelného plnění

Při dodání zboží se zdanitelné plnění podle obecného pravidla považuje za uskutečněné dnem, ke kterému dochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Den převzetí zboží již není určující. Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje podle obecného pravidla za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu, s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve. V zákoně o DPH již není uvedena vazba na den uvedený ve smlouvě, ke kterému dochází k pozbytí nehmotné věci nebo přenechání zboží k užití jinému. Dochází ke zrušení definice opakovaného plnění. V případě dodání zboží či poskytnutí služby, které probíhá po dobu delší než 12 měsíců, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato.

Navýšení nemocenských dávek

Dochází k navýšení nemocenských dávek pro dlouhodobě nemocné pacienty. Výše nemocenské dávky za každý kalendářní den pracovní neschopnosti je od 1. ledna 2018 určena takto:

60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény; 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény; 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Dosud činila výše nemocenského za kalendářní den 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu dočasné pracovní neschopnosti. V případě nemocí, které vznikly ještě v letošním roce, se bude při překročení měsíční doby trvání nemoci výše dávky počítat už podle vyššího procentního podílu.

Novela stavebního zákona

Rozsáhlou novelou stavebního zákona z poloviny loňského roku, jež nabývá účinnosti od 1. ledna tohoto roku, došlo k řadě změn tohoto zákona. Změny veskrze zjednodušují a zrychlují hmotněprávní i procesněprávní aspekty a instrumenty zákona. Jmenujeme opravdu jen některé, protože věnovat se všem změnám detailně by bylo na samostatný dokument. Obecně se jedná o zjednodušení změn územně plánovací dokumentace, zde se také mění lhůty pro možnost napadení územně plánovací dokumentace či ke zpracování takové dokumentace nové.

Významně se zjednodušují procesy územního a stavebního řízení, které lze v určitých případech dokonce spojit do řízení jednoho. Pozitivní změnou zcela jistě je ta, že je více konkretizován a omezen možný vstup spolků, jejichž činností je ochrana přírody a krajiny, do těchto řízení. Z této původně konstruktivně zamýšlené myšlenky se během času stala často destruktivní nástroj nedefinovatelných zájmových skupin. Tato možnost zůstává nadále u významných staveb typu vodních děl či dálnic.

Předkupní právo u nemovitých věcí

Do občanského zákoníku byl jeho historicky první novelou mj. znovuzaveden institut předkupního práva u nemovité věci. Spoluvlastníci nemovité věci tedy od 1. 1. 2018 mají opět předkupní právo k podílu svého spoluvlastníka, ledaže ten převádí podíl na osobu blízkou.

Spoluvlastník musí nabídnout svůj podíl ostatním a poskytnout jim alespoň 3 měsíce lhůtu k uplatnění jejich předkupního práva. Podle jejich zájmu či nezájmu pokračuje proces převodu dále.

Chcete znát detaily legislativních změn a zjistit, jak se dotknou přímo Vás? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Legislativní novinky v roce 2018

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!