Odpovědnost daňového poradce za chyby v daňovém přiznání

odpovědnost daňového poradce

Obecná úprava odpovědnosti

Z obecného hlediska odpovídá podnikatel za veškerou škodu, již způsobil v rámci své podnikatelské činnosti. Je přitom jedno, zda poruší zákon, smlouvu nebo dobré mravy. Navíc byla, s účinnosti nového občanského zákoníku, zavedena i kategorie škody způsobené informací nebo radou, kdy podnikatel jako profesionál v rámci své odbornosti odpovídá vždy za neúplnou, nesprávnou nebo škodlivou radu, kterou dal za odměnu.

Přestože by teoreticky stačily tyto obecné odpovědnostní zásady, jsou speciální úpravou, v podobě zákona o daňovém poradenství, stanovena konkrétní pravidla. Kdyby jich nebylo, bylo by sice možné odpovědnost určit, ale adresáti norem by byli nucení k rozsáhlejší interpretaci a soudy k rozsáhlejšímu výkladu v rámci aplikace obecné právní úpravy. Ta se tedy, vzhledem k existenci speciálních pravidel, použije pouze podpůrně tam, kde jsou ve speciální úpravě mezery.

V praxi se to týká např. promlčecích lhůt týkajících se odpovědnosti. Jelikož je zákon o daňovém poradenství sám nestanovuje, použije se jejich obecná úprava z občanského zákoníku. Právo na náhradu škody se promlčí po třech letech od okamžiku, kdy se poškozený dozvěděl, že ke škodě došlo a kdo je škůdcem (subjektivní lhůta) a přitom nejpozději do deseti let od doby, kdy ke škodě došlo, případně do patnácti let, pokud došlo ke škodě úmyslně (objektivní lhůta).

Zákon o daňovém poradenství

Dle zákona konkrétní „daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla“ a to „pokud ji způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník“. Daňovému poradci jsou sice k dispozici dány určité důvody pro zbavení se této objektivní odpovědnosti, ale je pro něj současně těžké je naplnit. Sám se „odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.“ [§ 6 odst. 8 zákona o daňovém poradenství] Což se jednak vztahuje na značně limitované množství případů a zároveň je to těžké dokázat. Zákon přitom výši škody, za níž může daňový poradce odpovídat, nijak nelimituje.

Vzhledem k tomu, že za škodu způsobenou klientovi může daňový poradce odpovídat velmi snadno, je daňový poradce povinenpřed zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství, a být takto pojištěn po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství“. [§ 6 odst. 10 písm. a) zákona o daňovém poradenství] Zákon nevymezuje minimální výši pojistné částky. Zejména v případech, kdy se předpokládaná odvedená daň bude pohybovat v řádově vyšších částkách, je záhodno zohlednit i tento ukazatel při výběru konkrétního smluvního daňového poradce.

Kdy ale daňový poradce za škodu neodpovídá?

Odpovědnost daňového poradce není bezbřehá, za správnost daňového přiznání neodpovídá zejména v případech, kdy jemu dodané podklady neodpovídají skutečnosti. Například v případě nesprávného zaúčtování (chyba při účtování, ať již poplatníkova nebo specializovaného účetního), v případě, že podklady pro daňové přiznání jsou zfalšované poplatníkem nebo v případě, že vypočtenou daň poplatník správci daně prostě nezaplatí.

Přidejte se k 1 500+ podnikatelům

Dostávejte skvělé informace a tipy pro ochranu a rozvoj vašeho podnikání. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Vzhledem k tomu, že je vymezení odpovědnosti za škodu způsobenou daňovým poradcem přímo v zákoně, nejde se této odpovědnosti zprostit smluvně. Nicméně se odpovědnost smluvně dá nepřímo modifikovat úpravou toho, co přesně má daňový poradce pro klienta provádět, např. jaké podklady daňový poradce využije, zda bude provádět jejich další kontrolu atp.

Jak postupovat, pokud dojde škodě?

Poškozený, který se domnívá, že došlo ke škodě činností daňového poradce, by se měl především nejdříve obrátit na dotyčného poradce. Způsobem, jenž lze zpětně dohledat (typicky písemně), ho informovat o skutečnostech, které mu klade za vinu a z níž konstruuje jeho odpovědnost za škodu.

Daňový poradce se dále, v případě, že pochybení nerozporuje, obrací na pojišťovnu. Těm je přitom nutné dodat podklady pro pojistné plnění (smlouvu mezi klientem a daňovým poradcem, listiny či jiné důkazy prokazující vznik škody a její souvislost s činností daňového poradce, stanovisko poradce, kopii dotčeného daňového přiznání atp.). Dále pak probíhá likvidace škodné události a náhrada způsobené škody klientovi.

Pokud daňový poradce vznik škody či její souvislost s jeho činností rozporuje, je zpravidla nutné obrátit se na soud, aby rozhodl. Mimo soud mohou takové spory rozhodovat i rozhodčí orgány, je-li tomu tak ujednáno mezi daňovým poradcem a jeho klientem. V každém případě bude výsledkem případného nalézacího řízení nakonec i vymahatelné rozhodnutí.

Disciplinární řízení s daňovým poradcem

Pokud má klient za to, že daňový poradce postupoval v rozporu se zákonem, může rovněž na daňového poradce podat stížnost ke Komoře daňových poradců ČR. Je ale důležité uvědomit si, že Komora může pouze s daňovým poradcem vést disciplinární řízení. To je přitom správním řízením svého druhu, ale nemůže rozhodovat o náhradě škody způsobené poradcem klientovi. Přestože může vyústit ve znatelný postih daňového poradce, např. udělením pokuty až do výše 100 tisíc korun, vyškrtnutím ze seznamu nebo pozastavením výkonu daňového poradenství. V případě extrémního pochybení lze pak uvažovat i o trestněprávní rovině odpovědnosti v okamžiku, kdy by byly naplněny parametry některé ze skutkových podstat trestného činu.

Závěr

Konstrukce odpovědnosti za správnost daňového přiznání či špatně udělenou radu ze strany daňových poradců je poměrně široká. Daňovým poradcům jako profesionálům ve svém oboru působnosti by se mělo dařit většinu chyb eliminovat. Pokud přesto k nějakým nedbalostním chybám dojde, což nelze i přes veškerou snahu nikdy vyloučit, jsou daňoví poradci povinni škodu uhradit a, vzhledem k možným škodám velkého rozsahu, jsou zároveň povinně pojištěni.

Byla vám činností daňového poradce způsobena škoda? Nebo jste naopak daňovým poradcem, po němž je neoprávněně škoda vymáhána? Neváhejte využít služeb naší advokátní kanceláře!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Odpovědnost daňového poradce za chyby v daňovém přiznání

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!