Nájemní smlouva

Nájemní smlouva zakládá smluvní vztah mezi pronajímatelem (vlastníkem předmětu pronájmu) a nájemcem, při němž pronajímatel dočasně přenechá za úplatu nájemci určitou movitou či nemovitou věc. V případě souhlasu pronajímatele pak může nájemce pronajatou věc dále pronajmout třetí osobě. V takové situaci pak hovoříme o podnájmu.

Pojmovými znaky nájmu je přenechání věci do užívání, dále pak dočasnost a úplatnost. Nájemní smlouvu je možné uzavřít i ústně, s výjimkou nájemní smlouvy bytu nebo domu k zajištění bytových potřeb nájemce, která vyžaduje písemnou formu.

V případě, že si smluvní strany nesjednají dobu trvání nájmu, platí, že se jedná o nájem na dobu neurčitou. Pronajímatel musí nájemci přenechat věc v takovém stavu, aby ji mohl řádně užívat k dohodnutému účelu, musí ji udržovat v odpovídajícím stavu, aby mohla sloužit k účelu užívání, musí nájemci zajistit její nerušené užívání po celou dobu nájmu a musí zajistit nezbytné úpravy a údržbu věci s výjimkou běžné údržby, kterou hradí nájemce.

Nájemce je povinen platit za přenechanou věc nájemné, užívat věc pouze k ujednanému účelu a jako řádný hospodář. V případě skončení nájmu je nájemce povinen odevzdat pronajímateli věc ve stavu v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!