Děláme vše pro to, abychom pro naše klienty byli maximálně transparentní. Nemáme desítky různých dokumentů, na které bychom odkazovali, a kterými bychom se oháněli. Vše podstatné najdete zde v našich obchodních podmínkách, které obsahují: zásady ochrany osobních údajů, podmínky provozu těchto webových stránek, zásady cookies, informace k uvedeným cenám, podmínky našich konzultací, prodeje našich služeb a produktů, podmínky soutěží a další důležité informace.

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti AZ LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 050 30 323, se sídlem: náměstí Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257288, zastoupené Mgr. Martinem Zástěrou, jednatelem (dále jen „Poskytovatel“)

ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti AZ LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti fyzických či právnických osob využívajících služeb Poskytovatele, navštěvujících jeho webová rozhraní a aplikace a tyto užívají, jakož i vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě jakékoli smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Klient“) zpravidla, nikoli však výlučně, písemnou formou (dále jen „Smlouva“). Klient uzavírající Smlouvu a Poskytovatel jsou společně označováni jako „Strany“.
 2. Je-li jakoukoli formou odkázáno při uzavírání Smlouvy na obchodní podmínky, jsou tím myšleny tyto VOP, případně jejich pozdější verze. VOP se vztahují také na veškeré obchodní vztahy mezi Poskytovatelem a třetí osobou, plyne-li to přímo či nepřímo z povahy práva anebo závazku ze Smlouvy či z právního předpisu.
 3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě, zejména v nabídce nebo poptávce akceptované Poskytovatelem, které se stávají součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Poskytovatel je oprávněn vyhotovit ceník zboží a služeb, který se stává součástí VOP dnem zveřejnění.
 4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy. Smlouva a VOP jsou zpravidla vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem. Veškeré spory ze Smlouvy, i kdyby byly smluvní dokumenty vyhotoveny v jiném jazyce, budou řešeny před soudy České republiky podle právního řádu České republiky.
 5. Znění VOP může Poskytovatel (vzhledem k rozumné potřebě jejich pozdější změny) jednostranně měnit či doplňovat nehledě na povahu měněného ustanovení, zejména však ustanovení týkající se plnění Smlouvy. Strany se domluvily, že Klient bude o změně VOP informován pomocí zveřejnění – zveřejnění na internetových stránkách (webovém rozhraní) Poskytovatele a žádné jednotlivé upozornění mu nebude zasíláno. Klient má právo v souladu s § 1752 odst. 2 OZ změny VOP odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět do 1 měsíce od jejich změny a ve výpovědní době 2 měsíců. Výpověď a skončení Smlouvy nijak nezasahuje do již vzniklého práva Poskytovatele na úhradu ceny ze Smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Veškerá nově vznikající práva a povinnosti z již existujících Smluv se řídí těmito VOP.
 6. Strany vyloučily jakýkoli dopad obchodních zvyklostí na Smlouvu. Příslušná část § 545 a celý § 565 OZ jsou vyloučeny.

ČL. 2. PODMÍNKY POUŽITÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ (WEBU)

 1. Tento čl. 2 VOP vymezuje a upřesňuje základní práva a povinnosti Poskytovatele a Návštěvníků při použití webových rozhraní Poskytovatele, zejména, nikoliv však výlučně, na webu https://azlegal.cz/,  https://ochranafirmy.cz a https://azrealty.cz (každé z nich dále jen „webové rozhraní“ nebo „internetové stránky Poskytovatele“).
 2. Návštěvníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví jakékoli webové rozhraní Poskytovatele či jeho provozovnu na adrese Radhošťská 1942/2, Praha 3. Registrací se Návštěvník stává Uživatelem.
 3. Všichni Návštěvníci, kteří přistupují a používají webová rozhraní provozovaná Poskytovatelem jsou povinni seznámit se s těmito VOP před započetím užívání těchto webových rozhraní. Pokud Návštěvník s podmínkami nesouhlasí, je povinen webové rozhraní opustit. Návštěvou webového rozhraní, poskytnutím souhlasu formou zaškrtnutí příslušného tlačítka, předáním takového souhlasu Poskytovateli od Klienta, registrací na webovém rozhraní nebo jeho faktickým využíváním či využíváním služeb a produktů Poskytovatele Návštěvník, Uživatel či Klient, jakož i jakákoli jiná fyzická či právnická osoba stvrzuje, že se s těmito zásadami seznámila, souhlasí s nimi a chce jimi být vázána.
 4. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného charakteru webových rozhraní.
 5. Majitelem veškerého publikovaného obsahu webových rozhraní je Poskytovatel, který je oprávněn v souladu s právními předpisy k šíření veškerého obsahu na webových rozhraní Poskytovatele.
 6. Na webových rozhraní mohou být oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem.
 7. Jakékoli užití webových rozhraní nebo jejich části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravy, crawlování či pořizování dalších rozmnoženin je bez předchozího souhlasu Poskytovatele zakázáno. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Poskytovatele a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webových rozhraní.
 8. Každý Návštěvník či Uživatel užívá webová rozhraní na vlastní riziko. Veškerý obsah webových rozhraní slouží pouze jako obecná informace Návštěvníkům a Uživatelům. Poskytovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto informativního obsahu. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na webových rozhraní musí být posuzovány rozumně a ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na webových rozhraní. Poskytovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu webových rozhraní.
 9. Před jakýmkoliv právním jednáním Návštěvníka či Uživatele, učiněným na základě informací uvedených na webových rozhraní je Návštěvník či Uživatel povinen ověřit si platnost takových informací u specializovaného poradce na danou problematiku, jinak u Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé využitím zveřejněných informací Návštěvníkem či Uživatelem a žádné z uvedených informací nejsou závazným právním doporučením či radou Poskytovatele Návštěvníkovi či Uživateli.
 10. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho webových rozhraní a neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí webových rozhraní (zejména diskusní fóra, diskusní skupiny apod.) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.
 11. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webových rozhraní a dále za újmy vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Poskytovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování webových rozhraní a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto webovým rozhraním a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Návštěvník či Uživatel nese náklady na internetové připojení.
 12. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoli část obsahu webových rozhraní.
 13. Poskytovatel neodpovídá za obsah internetových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím webových rozhraní, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách. Poskytovatel neodpovídá za obsah internetových stránek, ze kterých je možné se připojit na webová rozhraní Poskytovatele, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách.
 14. Pokud se Návštěvník či Uživatel pohybuje v části webových rozhraní, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla (dále jen „Registrovaný přístup„), pak mohou být data poskytnutá Návštěvníkem či Uživatelem (jméno, příjmení, firma, adresa, telefon, email, případně další údaje) použita pro personalizaci takovýchto stránek a čerpaných služeb, včetně technického zpracování dat.
 15. Při registraci na webovém rozhraní Poskytovatele (dále jen „uživatelský účet“) je Návštěvník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat.  Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné a aktuální.
 16. Poskytovatel upozorňuje Návštěvníka či Uživatele, že v souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů, kterou je či bude Poskytovatel povinen se řídit. Použití osobních údajů či jejich poskytnutí třetí osobě se řídí zásadami čl. 7 těchto VOP.
 17. Pokud se Návštěvník registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na webových rozhraní nebo jinak využívá Registrovaný přístup, může kdykoliv tuto registraci zrušit na emailové adrese info@azlegal.cz.
 18. Pro evidenci Návštěvníků a Uživatelů a individuální nastavení některých částí webových rozhraní používá Poskytovatel soubory cookies, a to v souladu s čl. 7 těchto VOP.
 19. Ustanovení tohoto článku platí nezměněně po registraci Návštěvníka.

ČL. 3. INFORMACE K UVEDENÝM CENÁM

 1. Veškeré ceny uváděné na webových rozhraní Poskytovatele jsou pouze orientační a nejedná se o závazný návrh na uzavření Smlouvy, neboť konkrétní rozsah služeb či produktů poskytovaných na základě Smlouvy a požadavky Klienta nemohou být Poskytovateli dopředu známy.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo konečnou cenu za poskytnuté služby či produkty Klientovi sdělit až po osobní, telefonické nebo emailové domluvě s Klientem a po posouzení složitosti a rozsahu konkrétního případu, požadavků sdělených Klientem a časových možností Poskytovatele. Toto sdělení je nabídkou k uzavření Smlouvy.
 3. Uváděné orientační ceny již obsahují platnou sazbu 21% DPH.
 4. Bude-li jakkoli ujednáno, že zboží bude vyhotoveno za určitý počet hodin práce, je cena zboží stanovena na počet hodin práce krát dohodnutá hodinová sazba + 21% DPH. V případě samostatné dohody s Klientem, např.  pro expresní vyhotovení, se uplatní cena dohodnutá.
 5. Není-li stanoveno jinak, uváděné ceny rovněž neobsahují správní poplatky, překlady, náklady na ověření, odměnu notáře, případně jiné odměny třetím osobám, které nejsou a nemohou být Poskytovateli dopředu známy.
 6. Konkrétní závaznou cenovou nabídku na poskytnutí služeb či produktů Poskytovatelem obdrží Klient od osoby Poskytovatelem oprávněné.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit ceny uvedené na webových rozhraní Poskytovatele jakož i obsah těchto informací k uvedeným cenám.

ČL. 4. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ NEZÁVAZNÉ KONZULTACE

 1. Nezávaznou právní konzultací, právní poradou, či jen právní konzultací (dále jen „Konzultace“) se rozumí právní porada s advokáty nebo s advokátními koncipienty Poskytovatele ohledně individuálního případu Klienta. Tato Konzultace nezavazuje Klienta k čerpání dalších služeb či produktů Poskytovatele ani k další spolupráci s Poskytovatelem.
 2. Standardní cena za Konzultaci je smluvně stanovena ve výši 3.025,- Kč vč. DPH za každou započatou hodinu Konzultace.
 3. V případě využití Konzultace v rámci propagační akce může Poskytovatel v případě zájmu Klienta poskytnout při zakoupení jedné a více hodin Konzultace dalších 30 minut konzultační činnosti navíc bezplatně, pouze však při prvním využití poradenských služeb Poskytovatele daným Klientem nebo snížit smluvně stanovenou cenu až na 2.000 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu Konzultace.
 4. V rámci společenské odpovědnosti, jakož i případné propagační akce, může Poskytovatel výjimečně poskytnout Konzultaci v maximální délce 1 hodiny trvání zcela bezplatně. Poskytnutí takové bezplatné Konzultace je pouze na uvážení Poskytovatele, konkrétním posouzení případu Klienta a jeho sociálně-právní situaci. Na bezplatnou Konzultaci nevniká Klientovi právní nárok.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit obsah těchto podmínek poskytnutí Konzultace s účinností k datu zveřejnění této změny VOP na internetových stránkách Poskytovatele. Konzultace objednané a uhrazené před účinností takové změny VOP budou poskytnuty v souladu se zněním VOP platným k datu úhrady objednané Konzultace.

ČL. 5. KUPNÍ SMLOUVA

5.1. Základní ustanovení

 1. Tento článek VOP a další provázané články VOP upravují uzavření kupní smlouvy mezi Poskytovatelem a Kupujícím a související registraci v uživatelském účtu na webovém rozhraní Poskytovatele a https://ochranafirmy.cz (dále jen „Firemní štít“) či webové rozhraní https://azlegal.cz/ (společně dále jen „webové rozhraní“). Prostřednictvím webového rozhraní Poskytovatele uzavírají Poskytovatel a Kupující smlouvu, kdy vzájemná práva a povinnosti Stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy týkající se jednotlivých produktů Poskytovatele, uzavírané zpravidla, nikoli však výlučně, písemnou formou, a to ve znění těchto VOP (dále jen „KS“). Na rozhraní je uvedena nabídka Poskytovatele k uzavření KS.
 2. Stranami této KS jsou Poskytovatel a jiná fyzická či právnická osoba (dále jen „Kupující“). Poskytovatel a Kupující dále společně také jako „Strany KS“.

5.2. Předmět kupní smlouvy

 1. Předmětem KS je povinnost Poskytovatele dodat produkt v podobě výstupu (možno písemného či jinak dle povahy činnosti a potřeb Klienta) skupiny souvisejících služeb specifikované na webových rozhraní Poskytovatele (dále jen „zboží“), a povinnost Kupujícího za zboží zaplatit kupní cenu v souladu s KS.
 2. Povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu za zboží vzniká v momentu uzavření KS ještě před dodáním zboží.
 3. Součástí zboží je výstup ze skupiny vzájemně provázaných právních služeb souvisejících s různými oblastmi obchodního života a poradenských služeb v oblasti podnikání, systém testování rizik podnikatele, vzdělávací semináře, školení, právní nebo jiné konzultace a další související služby specifikované na webových rozhraních Poskytovatele. Konkrétní rozsah KS je stanoven v nabídce Poskytovatele či poptávce Kupujícího.
 4. Zboží sestává z několika samostatných, oddělitelných a na sobě nezávislých částí, které Poskytovatel bude Kupujícímu plnit postupně podle dohody. Za každou takovou samostatnou, oddělitelnou a nezávislou část zboží se pro účely tohoto čl. 5. VOP považuje každý jednotlivý zpracovaný výstup, tj. zpracovaný právní dokument, právní analýza, provedené školení či vzdělávací seminář, konzultace apod.
 5. Je také možné, že Kupující s Poskytovatelem uzavřou více jednotlivých KS pomocí jedné objednávky, což plyne z povahy plnění tam obsaženého, i když tak není v nabídce výslovně uvedeno. Poskytovatel může zajišťovat plnění KS třetí osobou a Kupující je povinen toto plnění přijmout. V případě zájmu předloží Poskytovatel Kupujícímu seznam uzavřených KS mezi Poskytovatelem a Kupujícím. Dokud není seznam předložen, má se za to, že existuje jediná KS.
 6. Strany KS jsou povinny si poskytnout veškerou součinnost nutnou k provedení KS. Plnění KS může být Poskytovatelem odloženo na dobu, kdy mu Kupující poskytne součinnost.
 7. Zboží je specifické povahy a Poskytovatel jej uzpůsobuje na míru požadavkům a potřebám Kupujícího, zjištěným zejména na základě poptávky a osobní či dálkové komunikace Poskytovatele s Kupujícím. Pokud Kupující uvažuje zboží dále přeprodávat či poskytnout jiné osobě, musí toto sdělit Poskytovateli nejpozději v momentu uzavření KS. Pokud tak nesdělí, vychází Poskytovatel v momentu uzavření KS a po celou dobu jejího trvání z předpokladu, že je zboží určeno výhradně pro Kupujícího a jeho potřeby a bude na jeho míru uzpůsobeno, což nelze později změnit.

5.3. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových rozhraní Poskytovatele, včetně případných cenových informací, je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít KS ohledně přesně tohoto zboží v této přesné specifikaci. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije. Zboží je vždy specifikováno v KS, kdy její součástí je i nabídka na uzavření KS. V případě, že se prezentace zboží Poskytovatele na webovém rozhraní liší o reality (např. chybou aktualizace), oznámí Poskytovatel Kupujícímu, že s ním KS uzavřena není a může mu podat nový návrh KS.
 2. Uvedené ceny se řídí čl. 3 těchto VOP. Poskytovatel nenese zodpovědnost za jednorázové změny na trhu, zejména fluktuaci devizových kurzů měn například kurzu Eura (EUR) a amerického dolaru (USD) i dalších měn, a před potvrzením závazné objednávky Kupujícího nebo podepsáním KS je Poskytovatel oprávněn jednostranně změnit nabídku Kupujícímu, nebo prohlásit původní nabídku z výše zmíněných důvodů za neplatnou. Takováto změna (vyjma zrušení nabídky) je považována za novou nabídku.
 3. Kupující není oprávněn přijmout nabídku k uzavření KS ze strany Poskytovatele modifikovanou akceptací. Strany KS vyloučily aplikaci § 1740 odst. 3 OZ. Jakákoli změna oproti nabídce Poskytovatele je považována za novou nabídku k uzavření KS.
 4. KS může být uzavřena více způsoby. Momentem uzavření KS je moment, kdy byla nabídka k uzavření KS akceptována. KS může a nemusí být vyhotovena písemně, vždy jsou však tyto VOP její součástí, neboť je na ně vždy odkázáno (implementace).
 5. Pro uzavření KS pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména přes webové rozhraní Poskytovatele, vyplní Kupující objednávkový webový formulář s odkazem na nabídku Poskytovatele přístupný po kliknutí na příslušné tlačítko na webovém rozhraní Poskytovatele. Pokud Kupující nezmíní v objednávce či v jiném návrhu na uzavření KS označení nabídky Poskytovatele nebo bude toto označení nabídky nejednoznačné, Poskytovatel je oprávněn přiřadit toto označení nabídky sám na základě svých provozních možností či dle své úvahy. Objednávkový formulář obsahuje zpravidla, nikoli však nutně, informace o:
  1. Předmětu KS, zejména o rozsahu a specifikaci objednávaného zboží,
  2. odkaz na označení nabídky Poskytovatele Kupujícímu, pokud taková nabídka existuje a je platná,
  3. cenové kalkulaci, a/nebo
  4. kontaktních údajích Kupujícího (zejména sídlo, název, IČ + email nebo telefonní číslo), kam má být zboží dodáno.
 6. V případě, že Kupující použije k uzavření KS objednávkového formuláře Kupujícího nebo třetí strany, odchylná ujednání v objednávkovém formuláři nemají nikdy přednost před ustanoveními těchto VOP či jejich pozdějšími verzemi a nabídkou Poskytovatele. Kupující bere na vědomí, že smluvní dokumenty Poskytovatele, zejména nabídka a VOP Poskytovatele, mají z hlediska odchylných ujednání přednost před jakýmkoli jiným objednávkovým či poptávkovým formulářem. V případě, že Kupující ke své nabídce, poptávce či potvrzení připojí svoje obchodní podmínky ve smyslu § 1751 OZ, nestávají se tyto nikdy součástí KS. Taková nabídka je považována za samostatnou nabídku k uzavření KS.
 7. Údaje uvedené v KS, včetně údajů potřebných pro doručení zboží Kupujícímu (např. emailová adresa apod.), jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel je oprávněn po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdit elektronickou poštou či telefonicky.
 8. Bude-li KS uzavřena emailem, telefonicky či jiným způsobem komunikace na dálku, uplatní se na ni režim uzavření KS pomocí webového rozhraní. VOP se stávají součástí KS již prostým odkazem bez nutnosti je přikládat. Kupující má možnost se s nimi seznámit na webovém rozhraní Poskytovatele.
 9. Poskytovatel je vždy oprávněn, nikoli však povinen, požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení návrhu na uzavření KS, zejména objednávky (například písemně, formou dálkové elektronické komunikace či telefonicky). Do doby potvrzení není povinen Poskytovatel plnit KS.
 10. Poskytovatel zpravidla Kupujícího informuje o přijetí nabídky k uzavření KS elektronickou poštou, popř. telefonicky. Uvedené zde se neuplatní v případě podepsání písemné KS.
 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání a plnění KS. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením KS (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 12. V případě, že má Kupující zájem o uzavření KS jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné webovým formulářem, může Poskytovatele kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky, pozemní poštou či osobně. V takovém případě bude KS uzavřena na základě odsouhlasení návrhu na uzavření KS druhou stranou.
 13. KS nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku uzavření KS.

5.4. Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné doprovodné náklady dle KS může Kupující uhradit Poskytovateli bezhotovostně převodem na bankovní účet Poskytovatele č. 5030305/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „bankovní účet Poskytovatele“) či v hotovosti nebo prostřednictvím platební brány přístupné z webového rozhraní Poskytovatele. O výběru způsobu platby Kupující Poskytovatele vyrozumí.
 2. Cena zboží je splatná do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření KS, nebylo-li písemně ujednáno jinak. Kupující se může s Poskytovatelem domluvit, že se splatnost celé kupní ceny rozloží do několika částek dle smluvených období. Poskytovatel může odložit splatnost kupní ceny či její části pomocí zaslání faktury Kupujícímu. V tom případě budou jednotlivé části ceny splatné vždy do čtrnácti (14) dnů od smluveného dne této částečné úhrady ceny.
 3. Kupující může provést úhradu kupní ceny (či jiné odměny ze Smlouvy) prostřednictvím třetí osoby, odpovídá však jako by plnil sám.
 4. Poskytovatel je též oprávněn vystavit zálohovou fakturu. V případě, že je zálohová faktura Poskytovatelem vystavena méně než sedm (7) dnů před plánovaným dodáním zboží, je splatná ihned.
 5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Není-li jinak stanoveno, je variabilním symbolem IČ Kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
 6. Pokud nedojde ze strany Kupujícího k včasnému zaplacení kupní ceny (popř. její části, je-li tak výslovně dohodnuto, že jsou platby rozděleny) není Poskytovatel povinen zboží, popř. jeho nezaplacenou část, předat.
 7. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (pokud si ho Poskytovatel vyžádá), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před předáním zboží Kupujícímu, i pokud bylo v KS ujednáno jinak. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
 8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Poskytovatelem Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Cenu a všechny slevy je nutno aplikovat před splněním objednávky. Obsahuje-li nabídka jakoukoli slevu, Kupující výslovně souhlasí s tím, že tato sleva může být započtena oproti dalším požadovaným slevám a sankcím ze strany Kupujícího (například z hlediska uznaných vad zboží apod.). Kupujícímu nepřísluší žádná další práva z vadného plnění, byla-li sleva poskytnuta právě pro nějaký nedostatek poskytovaného zboží.
 9. Poskytovatel na žádost Kupujícího vystaví ohledně plateb prováděných na základě KS Kupujícímu daňový doklad. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Kupujícímu po uhrazení ceny za objednávku v plné výši a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
 10. Žádné smluvní sankce nepřesáhnou částku 30% z celkové kupní ceny (tedy ceny bez DPH) s výjimkou úroků z prodlení z dlužné částky.
 11. V případě prodlení Kupujícího s placením peněžitých pohledávek vzniká Poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení až do dne plné úhrady. Strany KS se výslovně dohodly, že výše úroku z prodlení je pro ně přiměřená.

5.5. Odstoupení od smlouvy, jiné druhy skončení smlouvy a jejich následky

 1. Jelikož je předmětem KS dodání zboží coby digitálního obsahu, nelze v souladu s § 1837 písm. l OZ KS vypovědět ani od ní odstoupit, a to ani před dodáním zboží, není-li výslovně písemně ujednáno jinak.
 2. Kupující má právo od KS odstoupit pouze v případě podstatného porušení KS Poskytovatelem. Podstatným porušením KS se rozumí situace, kdy zboží není ani z části způsobilé k účelu plynoucímu z KS, jinak k účelu, kterému zboží primárně slouží. Podstatným porušením KS je tedy pouze ta situace, kdy zboží je pro Kupujícího zcela nepoužitelné ke svému hlavnímu účelu zaviněním Poskytovatele. Veškerá ostatní porušení KS ze strany Poskytovatele jsou nepodstatnými porušeními KS, a to i ve svém souběhu a kombinaci.
 3. Jelikož předmětem KS je zboží sestávající ze samostatných, oddělitelných a na sobě nezávislých částí (viz odst. 5.2 bod 4 tohoto čl. 5 VOP), vztahuje se právo odstoupit od KS na každou takovouto oddělitelnou část zboží zvlášť, přičemž pro tento účel je mezi Stranami KS považováno, že ke každé takové oddělitelné části zboží byla uzavřena samostatná KS.
 4. Odstoupení od KS musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě bez zbytečného odkladu, maximálně do 5 dní od zjištění rozhodné skutečnosti a je akceptovatelné pouze pomocí listinné pošty (dopisem či datovou schránkou) na adresu sídla Poskytovatele.
 5. Poskytovatel může kdykoli částečně nebo v plném rozsahu odstoupit od KS či ji vypovědět bez výpovědní doby, zejména pokud Kupující neposkytl Poskytovateli potřebnou součinnost, zachoval se či hrozí, že se zachová, tak, že dojde k porušení KS, kdykoli do dodání zboží či jeho jednotlivé části, změní-li se charakter zboží či jeho jednotlivé části nebo zboží či jeho jednotlivá část není Poskytovatelem v této podobě již poskytováno. Poskytovatel je povinen tuto skutečnost Kupujícímu oznámit.
 6. V případě odstoupení od KS vrátí Poskytovatel Kupujícímu peněžní prostředky za ještě nedodané zboží do třiceti (30) dnů od vystavení příslušného účetního dokladu (a jeho potvrzení Kupujícím), který bude vystaven na základě odstoupení od KS, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky Poskytovatel od Kupujícího přijal, avšak pouze v případě, že je přijal (tj. pokud je Kupující zaplatil Poskytovateli).
 7. V případě odstoupení Kupujícího od KS podle odst. 5.5 bod 2 tohoto čl. 5 VOP se KS od počátku ruší pouze ve vztahu ke konkrétní samostatné, oddělitelné a nezávislé části zboží.
 8. Je-li společně se zbožím či jeho jednotlivou částí poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od KS Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen poskytnutý dárek vrátit, je-li to vzhledem k jeho povaze možné. Lhůta pro vrácení poskytnutého dárku činí sedm (7) dnů od odstoupení od KS Kupujícím.

5.6. Dodání zboží

 1. V případě, kdy je zboží dodáváno na elektronickou adresu Kupujícího, je momentem dodání zboží či jeho jednotlivé části moment jeho odeslání na tuto adresu. Je výhradně povinností Kupujícího sdělit Poskytovateli platnou elektronickou adresu pro doručování a v případě nutnosti změny tuto oznámit v dostatečném předstihu Poskytovateli, nejméně 3 dny před uskutečněním této změny. Je též výhradně povinností Kupujícího udržovat elektronickou adresu pro doručování v chodu po celou dobu trvání KS.
 2. V případě, kdy je dodáváno zboží či jeho část v podobě školení, vzdělávacího semináře či právní nebo jiné konzultace, je momentem dodání takového zboží či jeho jednotlivé části moment zahájení takového školení, vzdělávacího semináře nebo právní či jiné konzultace. V takovémto případě je Kupující povinen zboží při dodání převzít. Pro účely Smlouvy je veškeré zboží považováno za digitální obsah.
 3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží či jeho jednotlivou část v podobě školení, vzdělávacího semináře nebo právní či jiné konzultace doručovat opakovaně (tzn. například zrušení školení těsně před jeho předpokládaným počátkem a až po příjezdu školicího pracovníka Poskytovatele na smluvené místo plnění) nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce či ujednáno Stranami KS, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží či jeho jednotlivé části, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, a to i náklady Poskytovatele.

5.7. Další práva a povinnosti stran kupní smlouvy

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny a k jednotlivým částem zboží zaplacením kupní ceny těchto jednotlivých částí podle příslušných ujednání v KS, tj. připsáním celé kupní ceny či její části na bankovní účet Poskytovatele v případě bezhotovostní platby nebo předáním celé kupní ceny či její části v Poskytovateli hotovosti, nejdříve však v momentu dodání zboží či jeho jednotlivé části přímo Kupujícímu (viz odst. 5.6 čl. 5 těchto VOP).
 2. Kupující je oprávněn pověřit třetí osobu splněním svého závazku z KS, za jeho splnění však odpovídá nadále tak, jako by plnil sám. Kupující je povinen zajistit součinnost všech osob, které přímo či nepřímo s Kupujícím spolupracují a jejich činnost či nečinnost má dopad na plnění KS.
 3. Poskytovatel je kdykoli oprávněn svoji pohledávku započíst proti plnění poskytnutému Kupujícím, a to i nesplatnému či podmíněnému.
 4. Poskytovatel je oprávněn používat identifikační údaje Kupujícího pro své marketingové účely, jeho ochranou známku, logo, hodnocení apod. jako tzv. reference, a to ve všech druzích tištěných i online (dostupných z internetu) propagačních materiálů, pokud KS nestanoví jinak. O rozsahu a způsobu zpracování těchto osobních údajů viz čl. VII těchto VOP.

5.8. Firemní štít

 1. Návštěvník webového rozhraní Poskytovatele https://ochranafirmy.cz bere na vědomí, že vytvořením uživatelského účtu na tomto webovém rozhraní mu vzniká členství ve Firemním štítu. Návštěvník, který se stal členem Firemního štítu, je dále označován pouze jako „Uživatel“. Registrace a vytvoření uživatelského účtu se řídí také čl. 2 těchto VOP.
 2. Uživatel může získat členství ve Firemním štítu v bezplatné základní verzi (dále jen „Basic verze“) nebo v placené prémiové verzi se speciálním bonusovým obsahem (dále jen „Premium verze“). Obsah obou verzí je Poskytovatelem vymezen na webovém rozhraní Poskytovatele. Tento Poskytovatelem zveřejněný obsah obou verzí není závazný a Poskytovatel si vyhrazuje právo jeho jednotlivé složky upravovat podle toho, jak uzná za vhodné.
 3. Uživatel bere na vědomí, že při držení Premium verze Firemního štítu je povinen platit roční obnovovací poplatek ve výši 5.000,- Kč či dle aktuálního ceníku Poskytovatele, a to až do ukončení členství v Premium verzi Firemního štítu.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž a o dalších informacích nezbytných k přístupu do uživatelského účtu je Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele. Uživatel není oprávněn umožnit jakékoli využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Poskytovatel může bez nutnosti souhlasu Uživatele zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší pravidla užívání webového rozhraní nebo Firemního štítu Poskytovatele.
 6. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Poskytovatel není Uživateli odpovědný za jakoukoli škodu související přímo či nepřímo se ztrátou či poškozením dat.

ČL. 6. PODMÍNKY SOUTĚŽÍ

6.1. Základní ustanovení

 1. Tento čl. 6. VOP stanovuje závazná pravidla, na jejichž základě probíhají soutěže pořádané pořadatelem soutěží, tj. Poskytovatelem (pro účely tohoto článku dále jen jako „Pořadatel“), a to na webových rozhraní Pořadatele, jakož i na dalších místech internetu (dále jen „Soutěžní podmínky“).

6.2. Obecné pojmy

 1. Webovými stránkami se rozumí webová rozhraní Pořadatele (viz čl. 2 VOP), zejména https://azlegal.cz/,  https://ochranafirmy.cz, https://azrealty.cz a další webová rozhraní na webech provozovaných Pořadatelem, sociální sítě, aplikace či jiná místa internetu (dále jen „Webové stránky“).
 2. Dalšími místy internetu se rozumí jakékoli profily na sociálních sítích spravované Pořadatelem, webové stránky a profily na sociálních sítích provozované či spravované partnery Pořadatele a podobně (dále jen „Další místa“).
 3. Soutěžícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, registrovaná nebo neregistrovaná na webu Pořadatele, která se účastní soutěže na Webových stránkách nebo na Dalších místech (dále jen „Soutěžící“).
 4. Výhrou se rozumí právní konzultace Pořadatele, sleva na právní konzultaci Pořadatele, popř. jiná cena, jíž Pořadatel přisuzuje hodnotu (dále jen „výhra“). Pořadatel si vyhrazuje právo určit, co bude obsahem výhry konkrétní soutěže a toto vždy vyhlásí společně s uveřejněním data zahájení a skončení soutěže.
 5. Vyhodnocením soutěže rozumíme zveřejnění výherce soutěže na stránce soutěže nebo na Webových stránkách Pořadatele.

6.3. Soutěžní podmínky

 1. Účast v soutěžích na Webových stránkách nebo Dalších místech je vždy zdarma.
 2. Účastí v soutěži rozumíme odeslání správně vyplněného soutěžního formuláře ze stránky soutěže tlačítkem Odeslat či jinou formou (viz níže Doplňkové Soutěžní podmínky pro Facebook, Instagram, LinkedIn soutěže).
 3. Účastnit soutěže se může libovolná fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, a to i jako zástupce společnosti, která souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
 4. Účastnit soutěží se nesmí zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele ani jejich rodinní příslušníci.
 5. Soutěž je považována za zahájenou jejím zveřejněním na Webových stránkách nebo na Dalších místech.
 6. Doba, kdy je možné účastnit se soutěže, je vždy pevně definována datem zahájení soutěže a datem ukončení soutěže. Obě data jsou stanovena pro každou soutěž.
 7. Výhercem soutěže se stává soutěžící, který správně odpoví na všechny soutěžní otázky a poté je náhodným algoritmem či jinou úvahou pořadatele vylosován ze všech takových soutěžících.
 8. Na výhru neexistuje právní nárok a Soutěžící se nemůže výhry domáhat ani v případě zrušení soutěže Pořadatelem.
 9. Výherce soutěže je vždy oznámen na stránce soutěže nebo Webových stránkách, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů od data ukončení soutěže. Výherce bude uveden svým rodným jménem a příjmením.
 10. Výherce může oznámit, že výhru za něj přebere jiná osoba.
 11. Pořadatel může bez předchozího upozornění soutěž zrušit a Soutěžícím tím nevzniká žádný právní nárok ani nárok na náhradu přímé, nepřímé či následné škody. V případě, že se předchozí věta z jakéhokoli důvodu neuplatní, je odpovědnost pořadatele omezena na 1.000,- Kč v souhrnu všech nároků.
 12. Výhra bude Soutěžícímu doručena na adresu Pořadatele.
 13. Soutěžící se svým souhlasem s těmito Soutěžními podmínkami zavazuje, že jím uvedené osobní údaje jsou platné, a tudíž odeslání výhry na adresu Pořadatele proběhne bez předchozího odsouhlasení této adresy ze strany Soutěžícího. Doručení výhry Soutěžícímu proběhne do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže. Tato doba se může prodloužit o dobu, o kterou Pořadatel musí opozdit plnění výhry z důvodu provozních, např. pro podstav zaměstnanců a podobně. Důvody a čas plnění výhry je v takovém případě plně na rozhodnutí Pořadatele.
 14. Soutěžící bere na vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka a Pořadatel nezodpovídá za spokojenost výherce s výhrou po jejím doručení výherci. Výhry se nelze domáhat soudní cestou.
 15. Výhra je jednorázová a Pořadatel není povinen výhru poskytnout opakovaně.
 16. Účastník soutěže a výherce se zavazuje nepoškozovat dobré jméno Pořadatele v případě, že by z jakéhokoli důvodu výhru neobdržel či s obsahem výhry nebyl spokojený.

6.4. Doplňkové Soutěžní podmínky – právní konzultace

 1. V případě, že je výhrou právní konzultace, je započetím této právní konzultace závazek Pořadatele odevzdat výhru formou konzultace splněn.
 2. Výhra bude Soutěžícímu doručena na adresu Pořadatele, kde Pořadatel vykoná konzultaci, a to buď osobně, či prostřednictvím komunikace na dálku.
 3. V případě, že se výherce nedostaví na konzultaci v dohodnutý čas, např. nepřipojí se k video hovoru, nedostaví se do kanceláře Pořadatele apod., se má konzultace a výhra za započatou. Uvedené se uplatní též, pokud výherce neodpoví na žádost o poskytnutí osobních údajů do 7 dní ode dne odeslání této žádosti elektronickou formou.

6.5. Doplňkové Soutěžní podmínky – Facebook, Instagram, LinkedIn soutěže

 1. Pro Facebook, Instagram a LinkedIn soutěže platí veškerá pravidla pro soutěže uvedená v tomto článku 6. VOP.
 2. Výherce je náhodně vylosován ze všech účastníků dané soutěže, kteří splní zadaná kritéria, a to výlučně na základě úvahy Pořadatele. Vyhlášení proběhne na facebookové, instagramové nebo linkedInové stránce.
 3. Výherce bude kontaktován a požádán o poskytnutí osobních údajů v rozsahu (jméno a příjmení, korespondenční adresa, email) za účelem doručení pozvánky na převzetí výhry, zejména pozvánky dostavení se ke konzultaci.
 4. Účastí v soutěži Soutěžící automaticky souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
 5. Facebook, Instagram a LinkedIn pořádané Pořadatelem soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem či LinkedInem a tito za ně neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje soutěžící Pořadateli, nikoli Facebooku či LinkedInu.

6.6. Povinnosti a práva Pořadatele

 1. Pořadatel je povinen informovat Soutěžícího o skutečnosti, že se stal výhercem soutěže. Tato informace proběhne formou emailu odeslaného na emailovou adresu Soutěžícího nebo formou zprávy přes některou z komunikačních platforem či prostřednictvím chatu sociální sítě, a to do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže.
 2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou s výhrou do styku.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodu, a to v případě, že dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání.
 4. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení či Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání důvodu. Soutěžící nemá nárok na odškodnění či vypořádání.
 5. Pořadatel nepřebírá vzhledem k Soutěžícímu žádné jiné závazky a tento nemá nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Pořadatele, než je stanoveno v tomto článku 6. VOP.

6.7. Povinnosti a práva Soutěžícího

 1. Soutěžící souhlasí s tím, že se účastní soutěže dobrovolně.
 2. Komunikace ze strany Pořadatele v případě výhry v soutěži proběhne formou oznamovací zprávy emailem na emailovou adresu Soutěžícího nebo formou zprávy přes některou z komunikačních platforem či prostřednictvím chatu sociální sítě. Soutěžící není povinen na tuto zprávu reagovat.
 3. V případě, že je nemožnost doručení výhry způsobena na straně Soutěžícího, vyhrazuje si Pořadatel právo vylosovat pro danou soutěž nového výherce.
 4. Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím, jakoukoli újmu.

ČL. 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORY COOKIES

7.1. Základní ustanovení

 1. Tento článek 7. VOP upravuje, jakým způsobem nakládá Poskytovatel s osobními údaji Návštěvníka, Klienta, Kupujícího, Uživatele, Soutěžícího, výherce či jakékoli jiné osoby, jejíž osobní údaje byly přímo Návštěvníkem, Klientem, Kupujícím, Uživatelem, Soutěžícím či výhercem Poskytovateli sděleny či byly sděleny spolupracující osobou Poskytovatele (dále jen „Osoba“), které jsou fyzickými osobami. Správcem osobních údajů se pro účely tohoto článku 7. VOP rozumí AZ LEGAL, advokázní kancelář, s.r.o., IČ: 05030323; Mgr. Martin Zástěra, ev. č. ČAK 16228, Mgr. Martina Bolčáková, ev. č. ČAK 17293; Mgr. Tomáš Landa, ev. č. ČAK 19985 (dále jen „Poskytovatel“)
 2. Poskytovatel bere ochranu osobních údajů Osob velmi vážně, a proto se snaží vždy co nejpřesněji a transparentně informovat Osoby o tom,
  1. za jakým účelem a na základě jakého právního základu bude Poskytovatel osobní údaje Osob zpracovávat,
  2. jaké osobní údaje Osob bude Poskytovatel zpracovávat,
  3. jakým způsobem bude Poskytovatel osobní údaje Osob zpracovávat,
  4. komu mohou být osobní údaje Osob Poskytovatelem předány,
  5. jaká jsou práva Osob ve vztahu k ochraně jejich osobních údajů.
 1. Tato ochrana osobních údajů Osob se vztahuje na:
  1. zpracování osobních údajů, které Poskytovatel provádí v souvislosti s využíváním webových rozhraní,
  2. zpracování osobních údajů, které Poskytovatel provádí během komunikace s Osobou prostřednictvím emailu, telefonu a dalších prostředků dálkové komunikace nebo osobní komunikace,
  3. zpracování osobních údajů, které Poskytovatel provádí během trvání obchodního vztahu Poskytovatele s Osobou a dodavateli Poskytovatele,
  4. zpracování osobních údajů Osob, které je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Poskytovatele.
 2. V případě, že by Osoba potřebovala jakékoli další vysvětlení, může se svou žádostí obrátit na Poskytovatele prostřednictvím emailu na info@azlegal.cz.

7.2. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

 1. Ochrana osobních údajů Osob je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými právními předpisy, těmito VOP přístupnými na webových stránkách Poskytovatele a vnitřním zabezpečením Poskytovatele.
 2. Rozsah osobních údajů Osob, které Poskytovatel zpracovává, se liší podle účelu zpracování. Osobní údaje Osob jsou Poskytovatelem zpracovány za těmito účely:
  1. Poskytování produktů a služeb a plnění Smlouvy (dále jen „Účel A“)
   1. Osobní údaje Osob zpracovává Poskytovatel za tím účelem, aby mohl Osobě poskytnout služby a produkty Poskytovatele (právní konzultace, právní služby, služby související s poradenstvím v oblasti podnikání, produkty Ochrany firmy, semináře, školení a další související služby) a pro řádné vedení uživatelských účtů, zejména Firemního štítu.
   2. Poskytovatel vždy vyžaduje pouze přiměřené a relevantní údaje, které jsou nezbytné, aby mohl Poskytovatel poskytnout jeho služby a produkty v perfektní kvalitě. Bez těchto údajů by Poskytovatel nemohl produkty a služby poskytnout a následkem by mohla být nemožnost uzavření Smlouvy, jejího plnění či nemožnost zúčastnit se některého ze seminářů pořádaných Poskytovatelem.
   3. Právním základem v tomto případě je tedy zpracování údajů pro účely plnění Smlouvy.
  2. Plnění právních povinností (dále jen „Účel B“)
   1. Osobní údaje Osob zpracovává Poskytovatel zejména v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, předpisů upravujících archivnictví a vedení evidencí, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy.
   2. V souvislosti s poskytováním právních a s nimi souvisejících produktů a služeb zpracovává Poskytovatel Osobní údaje Osob také za účelem řádného vedení advokátního spisu a plnění povinností dle předpisů o advokacii, včetně elektronické komunikace, seznamu kontaktních údajů a poskytovaných služeb.
  3. Poskytování právních a podnikatelských novinek, tipů a marketingových nabídek (dále jen „Účel C“)
   1. Osobní údaje Osob zpracovává Poskytovatel za účelem zasílání právních a podnikatelských novinek, tipů a marketingových informací o produktech a službách poskytovaných Poskytovatelem a partnery Poskytovatele na základě souhlasu uděleného Osobou.
   2. Po udělení takového souhlasu bude Poskytovatel moci Osobu prostřednictvím emailu, telefonicky nebo s využitím dalších prostředků dálkové komunikace kontaktovat a Osoba tak získá hodnotné informace o nových článcích, vzdělávacích seminářích, novinkách ve změnách zákonů, službách, produktech a dalších zajímavostech. Osoba také bude moci získávat e-booky Poskytovatele, které Poskytovatel pro Osoby průběžně připravuje.
   3. Pokud Osoba udělí Poskytovateli tento souhlas, bere na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, že lze souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti, emailem na info@azlegal.cz nebo kliknutím na odkaz v emailové zprávě, která bude Osobě Poskytovatelem za tímto účelem zaslána.
   4. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.
  4. Ochrana oprávněného zájmu Poskytovatele (dále jen „Účel D“)
   1. Na základě oprávněného zájmu a zachování fungování Poskytovatele může Poskytovatel osobní údaje Osob zpracovávat i pro účely případného řešení sporů či vymáhání právních nároků Poskytovatele.
   2. Kromě výše uvedeného může Poskytovatel osobní údaje Osob zpracovávat i pro identifikaci Osob ve smyslu zákona o advokacii, zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti apod.
  5. Propagace produktů a služeb Poskytovatele (dále jen „Účel E“)
   1. Poskytovatel zpracovává některé osobní údaje Osob také pro své marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích tištěných i online (dostupných na internetu) propagačních materiálů, pokud není smluvně mezi Poskytovatelem a Osobou stanoveno jinak.
   2. Osoba svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tento Účel E dává Poskytovateli automaticky uveřejněním své recenze na jakémkoli recenzním portálu či jiným způsobem.
   3. Pokud Osoba udělí Poskytovateli tento souhlas podle předchozího bodu, bere na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, že lze souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo emailem na info@azlegal.cz.
  6. Osobní údaje zájemců o práci (dále jen „Účel F“)
   1. Poskytovatel zpracovává některé osobní údaje Osob také u zájemců o práci za účelem získání pracovní pozice u Poskytovatele.
   2. Osoba svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tento Účel F dává Poskytovateli automaticky odpovědí na inzerát Poskytovatele či zasláním svého životopisu a dalších údajů Poskytovateli, a to elektronicky, listinnou formou nebo vyplněním kontaktního formuláře na webovém rozhraní Poskytovatele.

7.3. Rozsah zpracování osobních údajů

 1. Pro poskytování produktů a služeb Poskytovatele za Účelem A, Účelem B a Účelem D může od Osoby Poskytovatel požadovat a zpracovávat osobní údaje týkající Osoby, společnosti Osoby či osob, se kterými Osoba právně jedná či s nimi řeší spor. Jedná se zejména o tyto údaje:
  1. jméno a příjmení,
  2. adresa,
  3. datum narození či rodné číslo,
  4. telefonní číslo,
  5. emailová adresa,
  6. číslo bankovního účtu a jiné transakční údaje,
  7. název obchodní firmy,
  8. identifikační nebo daňové identifikační číslo,
  9. url adresy profilů na sociálních sítích a údaje na profilech zveřejněných,
  10. informace o zařízení Osoby, ze kterého navštěvuje webové rozhraní poskytovatele a další informace o návštěvě webového rozhraní Poskytovatele,
  11. další údaje, které souvisejí s konkrétními produkty či službami, které Poskytovatel poskytuje (např. údaje o obchodních partnerech a zaměstnancích Osob nebo osobách, se kterými Osoba právně jedná nebo s nimi řeší spor, spisové značky, informace o případu Osoby, které Osoba vyplní na webovém formuláři do pole „Vaše zpráva“, informace a dokumenty k případu Osoby, které Osoba Poskytovateli zašle formou emailové zprávy či jiného prostředku dálkové komunikace, informace a dokumenty, které Osoba předá Poskytovateli v listinné podobě apod.), a/nebo
  12. v případě vyplnění a odeslání webového formuláře žádosti zpracovává Poskytovatel za účelem splnění evidenčních povinností o udělení souhlasu Osoby se zpracováním osobních údajů podle tohoto čl. 7 VOP také datum a čas odeslání webového formuláře a IP adresu zařízení, ze kterého byl formulář odeslán.
 2. Pro poskytování právních a podnikatelských novinek, tipů, marketingových nabídek a obchodních sdělení (Účel C) může Poskytovatel od Osoby požadovat a zpracovávat její osobní údaje, a to zejména:
  1. jméno a příjmení,
  2. adresa,
  3. telefonní číslo,
  4. emailová adresa,
  5. název obchodní firmy,
  6. identifikační nebo daňové identifikační číslo,
  7. url adresy profilů na sociálních sítích a údaje na profilech zveřejněných,
  8. informace o zařízení Osoby, ze kterého navštěvuje webové rozhraní poskytovatele a další informace o návštěvě webového rozhraní Poskytovatele,
  9. zájmy a preference Osoby (pro vytvoření personalizovaného obsahu webových rozhraní a uživatelských účtů, aby Poskytovatel mohl Osobě poskytovat co nejvíce relevantní informace), a/nebo
  10. v případě vyplnění a odeslání webového formuláře nebo přihlášení k odběru některého z marketingových kanálů zpracovává Poskytovatel za účelem splnění evidenčních povinností o udělení souhlasu Osoby se zpracováním osobních údajů podle tohoto čl. 7 VOP také datum a čas odeslání webového formuláře a IP adresu zařízení, ze kterého byl formulář odeslán.
 3. Pro vlastní marketingové účely Poskytovatele jako reference ve všech druzích tištěných i online propagačních materiálů (Účel E) může Poskytovatel zpracovávat osobní údaje Osoby, a to zejména:
  1. jméno a příjmení,
  2. obchodní firma,
  3. profilová fotografie,
  4. produkty či služby zakoupené Osobou na základě Smlouvy, a/nebo
  5. hodnocení Poskytovatele Osobou.
 4. Pro účely získání pracovní pozice u Poskytovatele (účel F) může Poskytovatel zpracovávat osobní údaje Osoby, a to zejména:
  1. jméno a příjmení,
  2. adresa,
  3. telefonní číslo,
  4. emailová adresa,
  5. fotografii,
  6. informace o vzdělání,
  7. datum a místo narození,
  8. informaci o bankovním účtu a zdravotní pojišťovně,
  9. a další informace uvedené v životopise nebo v komunikaci mezi Osobou a Poskytovatelem.
 5. Pokud by byly za výjimečných okolností poskytnuty Osobou Poskytovateli osobní údaje, které jsou podle GDPR právních standardů klasifikovány jako obzvláště citlivé – např. etnický původ, náboženské vyznání nebo zdravotní stav – je Poskytovatel povinen takové citlivé osobní údaje zpracovat pouze v souladu s příslušnou legislativou.

7.4. Způsob zpracování osobních údajů

 1. Ke zpracování osobních údajů Osob Poskytovatel přistupuje vždy s maximální obezřetností a dbá na jejich neustálou ochranu. Poskytovatel využívá např. šifrovací technologie, elektronické zabezpečení prostor, SSL certifikáty pro ochranu údajů zadaných prostřednictvím webových formulářů a dalších systémů s přístupovými hesly. Osobní údaje osob jsou Poskytovatelem zpracovány pouze k výše uvedeným účelům. Osobní data Osob zpracovává Poskytovatel v listinné podobě i elektronické podobě, a to jak manuálně, tak automatizovaným způsobem.
 2. V rámci zpracování osobních údajů nedochází ke zpracování osobních údajů prostřednictvím automatizovaného rozhodování.
 3. Osoba bere na vědomí, že je povinna své osobní údaje, ať už při registraci ve svém uživatelském účtu nebo v objednávce či Smlouvě, uvádět správně a pravdivě a že je povinna bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně v osobních údajích.
 4. Osoba potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byla poučena o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.5. Doba zpracování a uchování osobních údajů Osob

 1. Poskytovatel se obecně snaží osobní údaje Osob zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou a při dodržení veškerých dalších zákonných povinností Poskytovatele a s ohledem na zajištění kvality produktů a služeb poskytovaných Poskytovatelem.
 2. Osobní údaje Osob získané v souvislosti s Účelem A zpracovává Poskytovatel po dobu trvání Smlouvy, po dobu plnění povinností z ní plynoucích pak zpracovává Poskytovatel tyto osobní údaje maximálně po dobu tří let a dále dle povinností stanovených právními předpisy (zejména z důvodů plnění povinností daňových, archivačních, evidenčních a zákona o advokacii) po dobu pěti let. Pokud nedojde k uzavření Smlouvy mezi Osobou a Poskytovatelem a nedojde k poskytnutí služby na základě poptávky Osoby a požadavků Osoby, osobní údaje Osoby budou zpracovávány po dobu 1 roku a dále dle povinností stanovených právními předpisy (zejména z důvodů plnění povinností daňových, archivačních, evidenčních a zákona o advokacii).
 3. Osobní údaje Osob získané v souvislosti s Účelem B zpracovává Poskytovatel po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 4. Osobní údaje Osob získané na základě souhlasu Osoby v souvislosti s Účelem C Poskytovatel zpracovává a využívá ke stanovenému účelu po dobu trvání souhlasu až do jeho odvolání. Tento souhlas může Osoba kdykoli odvolat postupem podle čl. 7 bodu 7.2.2.3.3 těchto VOP a zažádat o vymazání údajů či jejich aktualizaci.
 5. Osobní údaje Osob získané v souvislosti s Účelem D zpracovává Poskytovatel maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší.
 6. Osobní údaje Osob získané v souvislosti s Účelem E zpracovává a využívá ke stanovenému účelu Poskytovatel po dobu trvání souhlasu až do jeho odvolání. Tento souhlas může Osoba kdykoli odvolat postupem podle čl. 7 bodu 7.2.2.5.3. těchto VOP.
 7. Osobní údaje Osob získané v souvislosti s Účelem F zpracovává a využívá ke stanovenému účelu Poskytovatel po dobu do doby výběru zájemce, a pokud Osoba uzavře s Poskytovatelem smlouvu, tak i po dobu trvání pracovněprávního poměru, pokud předpisy nestanoví jinak. Zároveň, pokud smlouva mezi Osobou a Poskytovatelem uzavřena není, může Poskytovatel na základě poskytnutí souhlasu Osoby zpracovávat osobní údaje i po dobu delší, a to za účelem možné spolupráce a uzavření smlouvy v budoucnu.

7.6. Přístup k osobním údajům Osob a příjemci

 1. Osobní údaje Osob zpřístupňuje Poskytovatel pouze oprávněným zaměstnancům, advokátům, kteří s Poskytovatelem spolupracují a také případně poskytovatelů nezbytných služeb na základě uzavřených zpracovatelských smluv, které splňují podmínky GDPR, a to tak, aby byly osobní údaje Osob v bezpečí, vždy však pouze v nezbytné míře pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního důvodu. Osobní údaje nejsou přístupné ze zahraničí ani nejsou přeprodávány.
 2. Mezi případné další subjekty, které mohou mít přístup k osobním údajům Osob na základě zpracovatelské smlouvy patří zejména poskytovatelé serverových, cloudových, CRM a dalších IT softwarových řešení, poskytovatelé advokátních systémů a poskytovatelé účetních a daňových služeb, poskytovatelé marketingových a komunikačních řešení a v případě Účelu C také provozovatelé sociálních sítí (dále jen „zpracovatel“).

7.7. Zpracování osobních údajů třetích osob

 1. V některých případech může Poskytovatel zpracovávat i osobní údaje fyzických osob spolupracujících s činností Osoby takovým způsobem, že tato spolupráce souvisí s předmětem činnosti Poskytovatele, pokud je těchto údajů k plnění třeba (dále jen „třetí osoby“), a to v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 2. Jedná se např. o osobní údaje zaměstnanců, Klientů nebo dodavatelů Osob apod., které Osoba Poskytovateli sdělí v souvislosti s plněním jednotlivých účelů. Osobní údaje třetích osob bude Poskytovatel zpracovávat dle účelu konkrétního zpracování podle podmínek, kterými se řídí i zpracování osobních údajů Osob.
 3. Osoba tímto výslovně prohlašuje, že získala a disponuje platným souhlasem třetích osob ke zpracování jejich osobních údajů, včetně obzvlášť citlivých osobních údajů. Osoba je povinna informovat Poskytovatele o skončení platnosti souhlasu třetích osob do 7 dní od vzniku takové skutečnosti.

7.8. Práva Osob plynoucí ze zpracování osobních údajů

 1. Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů má Osoba jakožto subjekt údajů následující práva:
  1. Právo na přístup k osobním údajům
   1. Toto právo znamená, že Osoba může od Poskytovatele kdykoli požadovat informace o tom, zda Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které se Osoby týkají či nikoli. V případě, že takové údaje Poskytovatel zpracovává, má Osoba právo žádat informace, za jakými účely, v jakém rozsahu a jakým způsobem Poskytovatel osobní údaje Osoby zpracovává, a může žádat kopii těchto údajů.
  2. Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
   1. Toto právo znamená, že Osoba může od Poskytovatele kdykoli požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů Osoby. Takový požadavek provede Poskytovatel bez zbytečného odkladu, ovšem s ohledem na aktuální technické možnosti Poskytovatele.
  3. Právo na výmaz
   1. Toto právo znamená, že v případě, že o to Osoba Poskytovatele požádá, vymaže Poskytovatel osobní údaje Osoby, a to pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) Osoba vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů Osoby, (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy, (v) Osoba odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Osoby a zároveň již neexistují žádné další důvody pro jejich zpracování.
  4. Právo na omezení zpracování osobních údajů
   1. Toto právo znamená, že Osoba může Poskytovatele požádat o omezení zpracování osobních údajů Osoby. V takovém případě Poskytovatel osobní údaje Osoby znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které Osobě zajistí řádný výkon tohoto uplatněného práva.
  5. Právo na přenositelnost údajů
   1. Toto právo znamená, že Osoba může Poskytovatele požádat o to, aby Poskytovatel osobní údaje, které se Osoby týkají a které jsou zpracovávány automatizovaně, na základě souhlasu nebo smlouvy předal třetímu subjektu. Pokud by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva jiných osob, je možné, že takové žádosti nebude Poskytovatel moci vyhovět.
  6. Právo vznést námitku
   1. Toto právo znamená, že Osoba může vznést námitku proti zpracování osobních údajů Osoby z důvodu oprávněného zájmu nebo pro účely marketingových aktivit. Jestliže Osoba vznese námitku proti zpracování pro účely marketingových aktivit, přestane Poskytovatel osobní údaje Osoby zpracovávat. Jestliže Osoba vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu, takovou námitku Poskytovatel nejprve vyhodnotí a bude Osobu informovat o jejím vyřízení. Pokud bude námitce vyhověno, přestane Poskytovatel osobní údaje Osoby zpracovávat, může se ale stát i to, že takové námitce Poskytovatel nebude moci vyhovět.
  7. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
   1. V případě nespokojenosti Osoby s vyřízením žádosti a uplatnění výkonu práva má Osoba právo podat stížnost k dohledovému orgánu – Úřadu na ochranu osobních údajů, web: uoou.cz, tel.: 234 665 111.
  8. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém ho Osoba poskytla
   1. Odvolat souhlas může Osoba kdykoli bez udání důvodu, a to buď kliknutím na odkaz v emailu, kterým Osoba souhlas udělila, písemně na adrese AZ LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3, nebo na telefonním čísle 601 303 666, případně prostřednictvím emailové adresy info@azlegal.cz.
 2. Poskytovatel zdvořile upozorňuje, že jeho činnost je vázána právními předpisy stanovujícími mu mnohé povinnosti. S odkazem na právní povinnosti může být uplatnění některého z výše uvedených práv Osoby výrazně omezeno nebo odmítnuto.
 3. V případě zjevně nedůvodných, nepřiměřených či opakovaných žádostí může Poskytovatel v souladu s právními předpisy za realizaci daného práva účtovat přiměřený administrativní poplatek nebo takovou žádost odmítnout.

7.9. Využívání a zpracování souborů cookies

 1. Poskytovatel používá pro evidenci Návštěvníků a Uživatelů a pro přizpůsobení a personalizaci obsahu webového rozhraní různé síťové identifikátory, tzv. soubory cookies, pixely nebo jiné technologie (dále společně jen „cookies“).
 2. Soubory cookies jsou malé datové soubory, které webové rozhraní Poskytovatele ukládá do zařízení (např. počítač, telefon, tablet, atd.) Návštěvníka či Uživatele. Cookies, které Poskytovatel využívá, pomáhají poskytovat a zlepšovat služby Poskytovatele a zjednodušit využívání webového rozhraní a zpříjemnit Návštěvníkům a Uživatelům zážitek při využívání webového rozhraní.
 3. Při návštěvě a používání webového rozhraní pouze pro informační účely, kdy neproběhne registrace do webového rozhraní ani udělení souhlasu s využitím cookies, shromažďujeme pouze takové údaje, které jsou nezbytné, aby webové rozhraní Poskytovatele fungovalo a zaručovalo bezpečnost a stabilitu při jeho užívání. V rámci webového rozhraní Poskytovatele se cookies dělí do těchto skupin:
  1. Nezbytně nutné cookies. Umožňují základní funkce webového rozhraní, jako je přihlášení uživatele a správa účtu a další základní funkčnost webového rozhraní. Bez těchto cookies by webové rozhraní nemohlo správně fungovat. Pro tyto cookies není vyžadován souhlas.
  2. Výkonové a analytické cookies. Jsou využívány k analýze toho, jak Návštěvníci nebo Uživatelé využívají webové rozhraní Poskytovatele. Tyto cookies nelze použít k přímé identifikaci Návštěvníka a jsou veskrze anonymní. Tyto cookies může Poskytovatel zpracovávat s uděleným souhlasem. Bez udělení tohoto souhlasu nebude Poskytovatel moci rozvíjet a zkvalitňovat své služby ani obsah webového rozhraní, aby Návštěvníci a Uživatelé v budoucnu dostávali relevantnější informace.
  3. Preferenční cookies. Slouží k zapamatování informací o Návštěvnících webového rozhraní, např. jazyka, časového pásma, rozšířeného obsahu nebo i pro přihlášení do zákaznické administrace. Tyto cookies můžeme zpracovávat s uděleným souhlasem. Bez udělení souhlasu může dojít ke ztížení použitelnosti webového rozhraní.
  4. Marketingové cookies. Používají se k identifikaci návštěvníků webu, nebo napříč různými webovými stránkami, např. obsahovými partnery a bannerovými sítěmi. Tyto cookies využívá Poskytoval k tomu, aby Návštěvníkovi či Uživateli mohl zobrazovat relevantní informace dle jeho preferencí a výběru, jakož i související reklamní sdělení. Tyto cookies může poskytovatel zpracovávat s uděleným souhlasem. Neposkytnutím tohoto souhlasu znemožní Návštěvník či Uživatel Poskytovateli připravit mu relevantní informace a nabídku na míru. Může se stát, že předložení informace pak nebudou odpovídat konkrétnímu stavu a nebudou moci nabídnout to nejvhodnější řešení. Pro marketingové soubory cookies využívá Poskytovatel i nástrojů externích společností.
   1. Google – nástroj Google Analytics – reklamní funkce nad rámec základních analytických funkcí (více ZDE), nástroj Google Tag Manager umožňující přidávání značek a cílení na webovém rozhraní (více ZDE), Google Ads – nástroj pro marketingové služby, které umožňují zobrazovat reklamu ve vyhledávačích a v obsahové a partnerské síti Google. (více ZDE), nástroje sítě YouTube – reklamní funkce nad rámec základních funkcí potřebných pro přehrávání videí (více ZDE),
   2. Meta Platforms Ireland Limited – marketingové služby, které umožňují zobrazení reklamy Návštěvníkům či Uživatelům webového rozhraní stránek při návštěvě sociální sítě Facebook, Instagram nebo jiných webů, které také používají tyto nástroje (více ZDE),
   3. Imper CZ, s.r.o. – nástroj Leady sloužící k identifikaci právnických osob, Návštěvníků či Uživatelů webového rozhraní, kteří mohou mít zájem o služby Poskytovatele (více ZDE),
   4. Seznam.cz, a.s. – marketingové služby, které umožňují zobrazovat reklamu ve vyhledávačích a v obsahové a partnerské síti Seznam.cz. (více ZDE),
   5. Microsoft – marketingové služby, které umožňují zobrazení reklamy Návštěvníkům či Uživatelům webového rozhraní stránek při návštěvě sociální sítě Linkedin (více ZDE),
   6. Animatron Inc. – nástroj Wave.video – reklamní funkce nad rámec základních funkcí pro přehrávání videí (více ZDE),
   7. Vadoo Internet Services Private Limited – nástroj Vadoo.tv – reklamní funkce nad rámec základních funkcí pro přehrávání videí (více ZDE),
   8. NextRoll, Inc. – nátroj Acadle.com – reklamní funkce nad rámec základních funkcí pro vytváření vzdělávacích akademií (více ZDE).
  5. Nezařazené cookies jsou takové, které nepatří do žádné jiné kategorie nebo jsou v procesu zařazování do kategorie.
 4. Soubory cookies, které Návštěvník či Uživatel povolí Poskytovateli zpracovávat, si může individuálně nastavit. Toto nastavení je možné provést skrze cookies lištu, která se zobrazí při první návštěvě webového rozhraní Poskytovatele. Po úvodní volbě je možné dodatečné nastavení cookies/udělené souhlasy či nesouhlasy změnit po kliknutí na ikonu ve spodní části webu. Další možností jak Návštěvník či Uživatel může nastavení cookies změnit či cookies zcela zablokovat, je přímo v nastavení využívaného internetového prohlížeče (nastavení pro některé prohlížeče najdete zde: Chrome, Firefox, Microsoft Edge).
 5. Návštěvník či Uživatel má v souvislosti s užíváním cookies zejména následující práva:
  1. požadovat po Poskytovateli informace, jaké osobní údaje Návštěvníka či Uživatele zpracovává,
  2. požadovat po Poskytovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  3. vyžádat si u Poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  4. požadovat po Poskytovateli výmaz těchto osobních údajů, který Poskytovatel provede pokud není v rozporu s platnými právními předpisy či oprávněnými zájmy Poskytovatele,
  5. obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na Poskytovatele nebo na Úřad na ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz, tel.: 234 665 111.
 6. Jedná-li se o Uživatele využívajícího Registrovaný přístup, mohou být sledovací údaje Uživatele shromažďované Poskytovatelem provázány s údaji, které jsou Poskytovatelem o Uživateli shromažďovány v průběhu registrace, např. s jménem či emailovou adresou Uživatele.
 7. Osobní údaje získané tímto způsobem jsou Poskytovatelem zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu Poskytovatele, a to za dodržení přísných interních pravidel tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům či únikům a vždy pouze v nezbytně nutné míře a po nejnutnější dobu.

ČL. 8. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Obsah internetových stránek Poskytovatele, webového rozhraní, všechny na nich umístěné materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), obsah programového vybavení webového rozhraní a těchto VOP, jsou chráněny autorskými právy Poskytovatele a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Návštěvníkem, Uživatelem nebo jinou Poskytovatelem neoprávněnou osobou měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo sdílet příspěvky uvedené na webovém rozhraní prostřednictvím LinkedInu, sítě Facebook a jiných platforem sociálních medií.
 3. Uveřejněním fotografií na webovém rozhraní uděluje Návštěvník či Uživatel souhlas s jejich dalším využíváním Poskytovatelem.

ČL. 9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Práva a povinnosti neupravené Smlouvou a těmito VOP se řídí OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 2. Veškeré dodatky Smlouvy, tedy právní jednání, kterým vznikají, mění se či zanikají práva či povinnosti ze Smlouvy se Strany dohodly, že budou činěny výlučně písemnou formou se souhlasem obou Stran. Pokud nebude tato forma dodržena, nebude k takovému jednání přihlíženo (nicotné).
 3. Smlouva obsahuje úplné ujednání Stran a nahrazuje všechna předchozí ujednání.
 4. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Strany sjednávají, že se Smlouva a tyto VOP řídí českým právním řádem. Spory ze Smlouvy budou řešeny výhradně před soudy České republiky. Pokud je pořízen překlad Smlouvy či těchto VOP do cizího jazyka, výklad české verze Smlouvy a těchto VOP má vždy přednost.
 5. Je-li některé ustanovení VOP nebo Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy či těchto VOP.
 6. Aktuální verze VOP je vždy dostupná na internetových stránkách Poskytovatele. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na internetových stránkách Poskytovatele.
 7. Smlouva může, ale nemusí být archivována Poskytovatelem v elektronické i tištěné podobě, pro Klienta či jinou fyzickou nebo právnickou osobu však není dostupná ani na žádost.
 8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022.

 

V Praze dne 1. 1. 2022

Mgr. Martin Zástěra, jednatel
AZ LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.