Pachatel přestupku mi způsobil škodu. Jak mohu vymáhat její náhradu.

Pokud je některé osobě spácháním přestupku způsobena škoda nebo se na této osobě pachatel bezdůvodně obohatí, musí správní orgán projednávající přestupek tuto osobu bezodkladně vyrozumět o tom, že může uplatnit nárok na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení. Rovněž musí osobě sdělit, kdy je nařízeno ústní jednání a poučit ji, že všechny svoje nároky může uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání. Uplatnit nárok je možné také v občanskoprávním řízení na základě žaloby. V řízení o přestupku nelze rozhodnout o náhradě škody nebo vydání bezdůvodného obohacení, pokud věc byla řešena v občanskoprávním řízení nebo pokud takové řízení stále probíhá. Je ovšem možné zahájit občanskoprávní řízení po skončení řízení přestupkového.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.