Vymáhání pohledávek

Uznáním dluhu se rozumí jednostranné písemné prohlášení dlužníka, které je adresováno věřiteli, a ve kterém uznává předmětný dluh. Uznání dluhu je forma zajištění závazku, který navíc zakládá právní domněnku, že dluh existoval v době jeho uznání. Uznání dluhu je důležité z hlediska dokazování, kdy důkazní břemeno přechází na dlužníka, který by musel dokázat, že dluh neexistoval.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jak již název sám napovídá, jedná se o zápis učiněný v přítomnosti notáře. Vlastností tohoto zápisu je svolení dlužníka k přímé vykonatelnosti rozhodnutí, jestliže nedojde z jeho strany k uhrazení dluhu. Věřitel se tak může rovnou obrátit na soudního exekutora a není třeba absolvovat celý proces soudního řízení. Jedná se tedy o poměrně efektivní nástroj k zajištění pohledávky.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Faktoring je odkup pohledávek. Základem tohoto vztahu je smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. Součástí je tvz. faktoringová provize, která představuje náklady faktoringu a rizikovou složku, která je spojená s rizikem nesplacení pohledávky.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Zde je nutné rozdělit samotné získání exekučního titulu (listiny na základě které je možné pohledávku vymáhat exekučně) a posléze samotné vymáhání pohledávky. Získání exekučního titulu závisí na vyhraní sporu např. po podání elektronického platebního rozkazu na dlužníka. Soudy zpravidla v těchto řízeních rozhodují v řádu několika týdnů, ale vždy záleží na vytíženosti a efektivitě konkrétního soudu a odpovědných osob. S tímto vykonatelným rozhodnutím pak je nutné navštívit exekutora, který přistoupí k samotnému výkonu rozhodnutí. Délka vymožení exekuce pak závisí na celé řadě faktorů, jako je podání odporu ze strany dlužníka nebo bonita dlužníka. V případě, že je dlužník bonitní a má hotové peníze na svém bankovním účtu, je rychlost vymáhání velmi vysoká. V rámci všech kroků, které činíme v rámci naší advokátní kanceláře, se snažíme minimalizovat délku vymáhání pohledávky.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Samozřejmě že nikdo nemůže přesně zaručit úspěšnost vymáhání. Důležitým faktorem jsou však zaslané podklady a přesné vylíčení situace a případně forma zajištění pohledávky. Další překážkou je objektivní nemožnost plnění dlužníka pro jeho nemajetnost, nebo jiná obdobná situace, avšak těmto situacím se snažíme v naší advokátní kanceláři předcházet, popřípadě je rozpoznat a upozornit našeho klienta na případná rizika a učinit veškeré kroky k maximalizování vymožené částky.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Z Vaší strany není nutné dlužníka nijak upomínat. V každém případě bude naše advokátní kancelář zasílat standartní předžalobní výzvu s právním rozborem ve věci už jen z toho důvodu, aby bylo možné nárokovat náklady řízení při výhře v daném sporu. O celé průběh vymáhání pohledávky se tedy postaráme za Vás.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Pohledávku je možné uplatnit u soudu ihned po její splatnosti, avšak zpravidla se doporučuje počkat měsíc, než přistoupíte k soudnímu řešení sporu a využít vzniklou dobu na snahu o smírné vyřešení sporu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Nejvyšší možná částka, kterou lze podat elektronicky se nachází na hodnotě jednoho milionu. Jakmile přesáhne EPR tuto částku, tak budete muset návrh podat soudu formou běžné žaloby. Od tohoto se samozřejmě odvíjí i cena, kterou musíte zaplatit soudu jako soudní poplatek. U elektronického platebního rozkazu jde o 4 % z žalované částky oproti klasickému platebnímu rozkazu, který je vymezen 5% z žalované částky. Zákonodárce se touto cestou snaží odlehčit soudům část agendy, která je spojena s fyzickým vedením spisu oproti řízení, které je celé vedeno v elektronické podobě.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Každý, kdo žaluje u soudu a chce, aby mu soud po výhře sporu přiznal náhradu nákladů řízení je povinen zaslat dlužníkovi předžalobní upomínku, alespoň 7 dní před podáním žaloby. Jde o základní povinnost, kterou mají i ti kteří nejsou ve sporu zastoupeni advokátem. V tomto případě by náklady řízení tvořili zejména soudní poplatek.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Postoupení pohledávky se děje smlouvou uzavřenou mezi postupitelem a postupníkem. V zákoně je zdůrazněno, že souhlasu dlužníka není k cessi (postoupení pohledávky) zapotřebí. Aby to nebylo tak jednoduché, tak si může dlužník s věřitelem ve smlouvě vymínit souhlas s případným postupem pohledávky.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.