Trestní záležitosti

Trest prospěšných prací může být uložen jako alternativa k trestu odnětí svobody. Jediným činem, za který může být trest obecně prospěšných prací uložen je přečin. Rozsah těchto se může pohybovat od 50 do 300 hodin.

Trest musí být vykonán osobně a bezplatně. Odsouzený ho vykonává ve svém volném čase. Stát tímto náhradním způsobem ušetří nezanedbatelné finanční prostředky nejen za odsouzeného, ale i za úpravu veřejného prostranství.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Trest propadnutí věci může být uložen jako sankce za spáchaný delikt. Trestní právo zná tuto sankci za neplnění smlouvy, pod pojmem propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Věc může propadnout v případě, že náleží pachateli a byla ke spáchání deliktu určena nebo užita, nebo byla získána tímto přestupkem nebo jako odměna za něj, anebo byla nabyta za věc přestupkem získanou. Rozsáhlejším trestem je trest propadnutí majetku.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Trest domácího vězení spočívá v omezení svobody pohybu a pobytu pachatele. Jedná se o alternativní trest k trestu odnětí svobody – odsouzený je místo vězení uvězněn ve svém obydlí a je mu povolen výkon zaměstnání a starost o rodinu a domácnost. To vše je omezeno časem vymezenými vycházkami, na jejichž dodržování dohlíží probační úředník. Výkon tohoto trestu je možný díky elektronickým náramkům, které s velkou přesností určí místo pohybu odsouzeného.

Domácí vězení je ekonomicky výhodné nejen pro odsouzeného, ale i pro stát. Částka, kterou tímto způsobem stát při výkonu trestu ušetří, je nezanedbatelná.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Zákaz výkonu činnosti je tu od toho, aby pachateli znemožnil výkon určitého zaměstnání, povolání, funkce nebo činnosti, ke které je potřeba speciálního oprávnění nebo povolení. Výměra trestu se pohybuje v rozmezí od jednoho do deseti let.

Nejčastěji je udělen ve formě zákazu řízení motorových vozidel, z důvodu páchání trestných činů v dopravě. Uložení trestu může vést k ukončení kariéry či ke změně zaměstnání.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

V ČR existují tři základní druhy vazby, které umožnují vzetí do vazby obviněného. Vazba útěková, koluzní a předstižná.

V případě vazby útěkové je možné vzít obviněného do vazby v případě, že hrozí důvodná obava, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se trestu nebo trestnímu stíhání vyhnul. Dalším typem vazby je vazba koluzní, ke které dochází z toho důvodu, aby obviněný neovlivňoval dosud nevyslechnuté svědky či jinak nemařil průběh vyšetřování. Posledním typem vazby je vazba předstižná, která existuje proto, aby nedocházelo ze strany obviněného k opakování trestné činnosti.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Účastenstvím se rozumí organizátorství, návod a pomoc a v širším smyslu zahrnujeme do účastenství také spolupachatelství. To znamená, že na trestném činu se podílí více osob, jestliže se podílíte na trestném činu jako spolupachatel, organizátor, návodce či jen jako pomocník odpovídáte za trestný čin jako byste ho spáchal sám.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Trestné činy se dělí na zločiny a přečiny. Přečiny jsou dle § 14 trestního zákoníku nedbalostní a úmyslné trestné činy, kde u trestu odnětí svobody je stanovena horní hranice do pěti let. Zločiny jsou všechny trestné činy, které dle výše uvedené definice nejsou přečinem.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Skutková podstata trestného činu úvěrový podvod je definována trestním zákoníkem pod § 211. Jestliže při žádosti o úvěr uvedete nesprávné, zkreslené údaje či některé údaje zamlčíte. Za tento trestný čin hrozí trest odnětí svobody až dva roky.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Souběhem se rozumí mnohost trestných činů, kdy jeden pachatel spáchá více trestných činů dříve, než je za ně odsouzen, tím je myšleno jestliže nebyl zatím vyhlášen odsuzující rozsudek či doručen trestní příkaz.

Souběh může být:

Jednočinný (jedná se o více trestných činů spáchaných jedním skutkem)

Vícečinný (jedná se o více trestných činů spáchaných více skutky)

Stejnorodý (více trestných činů se stejnou skutkovou podstatou)

Nestejnorodý (jedním skutkem více trestných činů)

Zda se jedná o souběh, je důležité rozlišovat vzhledem k uložení trestu, neboť v takovém případě se může uložit souhrnný či úhrnný trest, což je pro obžalovaného příznivější, neboť nebude odsouzen za jeden a více trestných činů.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Přímý důkaz umožňuje učinit přímý poznatek o dokazované skutečnosti, tedy přímo vyvrací či potvrzuje určitou skutečnost. Nepřímý důkaz je důkaz, který potvrzuje či vyvrací dokazovanou skutečnost pomocí jiné skutečnosti zprostředkovaně. Nepřímý důkaz nemá takovou sílu jako důkaz přímý, toto dokazování je obtížnější a je potřeba dalších důkazů k prokázání tvrzené skutečnosti.

Jestliže je tvrzená skutečnost dokazována jen nepřímými důkazy, je potřeba, aby ze všech těchto důkazů bylo možné vyvodit stejný logický závěr a vyloučit závěr jiný. Nepřímý důkaz tedy sám o sobě nestačí k prokázání dané skutečnosti.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.