Zakládáme svěřenský fond. Jak postupovat?

založení svěřenského fondu

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity sloužící zvláštnímu účelu. V podstatě se jedná o obdobu angloamerického trustu. Využívá se typicky jako investiční nástroj a pro správu majetku.

Svěřenský fond vytváří zakladatel, ze svého majetku, který ale po dobu existence fondu nikomu nepatří. Správce se tento majetek stará a vykonává jeho správu ve prospěch obmyšleného. Zakladatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba.

Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku a to může být dle zákona provedeno smlouvou nebo pořízením pro případ smrti. Pro jeho vznik je potřeba rovněž souhlas budoucího svěřenského správce, tedy osoby, jež bude tento majetkový soubor držet a spravovat.

Způsoby založení svěřenského fondu

Zakládací proces není jednotný. Pokud fond vzniká za života zakládající fyzické osoby (potažmo během existence právnické osoby), zřizuje se smlouvou mezi zakladatelem a správcem, jenž musí souhlasit s tím, aby určený majetkový soubor držel a spravoval. Pokud je zakládán pořízením pro případ smrti, typicky závětí, nestává se součástí dědictví a zřizuje se k okamžiku smrti.

Zakladatelské právní jednání musí určit, zda bude svěřenský fond zřízen za účelem prospěchu určité osoby nebo osob (obmyšlených), pak se jedná o svěřenský fond soukromý. Fond lze rovněž založit, aby nesledoval prospěch konkrétně vymezených osob. Tento veřejně prospěšný fond ale nemůže být založen za účelem dosahování zisku nebo provozování závodu.

Statut svěřenského fondu

Ve smlouvě mezi zakladatelem a správcem musí být vymezeno, zda se jedná o soukromý, nebo veřejně prospěšný. Ať již fond vzniká smluvně nebo závětí, vytvoří zakladatel soubor pravidel fungování svěřenského fondu. Tento statut svěřenského fondu včleněn přímo do smlouvy, či je vypracován nezávisle. Samostatný statut (případně i smlouva, pokud je v ní obsažen), musí mít formu veřejné listiny, v praxi se jedná o notářský zápis.

Statut fondu musí dle zákona obsahovat (1) označení fondu (včetně sousloví „svěřenský fond“), (2) určení majetku, (3) účel, (4) podmínky pro plnění, (5) údaj o době trvání, (6) určení obmyšleného nebo způsob, jak bude určen, (7) počet svěřenských správců a způsob jejich jednání.

Svěřenský fond vzniká až zápisem do svěřenských fondů. Výjimkou je fond zřízený pro případ smrti, jenž vzniká už úmrtím zůstavitele.

Přidejte se k 1 500+ podnikatelům

Dostávejte skvělé informace a tipy pro ochranu a rozvoj vašeho podnikání. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Evidence svěřenských fondů

Od roku 2018 je, vzhledem k novele zákona o veřejných rejstřících, nutné svěřenské fondy evidovat. Tato evidence je vedena rejstříkovými soudy a její součástí je i sbírka listin. Zápisy provádí soud nebo notář. Povinnost evidence se vztahuje i na fondy vzniklé před účinností novely, pokud u nich není zápis proveden, přestaly existovat. Údaje v evidenci jsou rozděleny na veřejné dle zákona, kterých je menšina, a neveřejné, k jejichž zveřejnění musí dát svěřenský fond souhlas (jinak jsou poskytnuty pouze osobě s oprávněným právním zájmem).

Dohled nad správcem

Zakladatel dohlíží nad činností správce, jmenuje jej a může ho rovněž odvolat. Společně s obmyšleným vykonává rovněž zakladatel dohled. Pokud obmyšleného nelze určit nebo nemůže dohled vykonávat, jmenuje zakladatel „osobu oprávněnou dohlížet na správu zájmu obmyšleného“ a ta jej vykonává místo něj.

V dohledu předloží správce doklady svěřenského fondu, vyúčtování, zprávu a případně i další informace. Pokud jedná správce s třetí osobou a poškozuje tím zájem obmyšleného či svěřenského fondu, mohou se zakladatel, obmyšlený nebo i jiná osoba s právním zájmem dovolat neplatnosti. Pokud zakladatel, obmyšlený nebo správce úmyslně poškozují zakladatelova věřitele nebo svěřenský fond, jsou zavázáni „společně a nerozdílně“. Správce je povinen jednat osobně, další osobu může zmocnit pouze k jednotlivému právnímu jednání.

Výhody zřízení fondu

Hlavní výhodou svěřenského fondu je, že odděluje majetkový soubor od původního vlastníka. Je tedy chráněn před věřiteli a vlivy dalších osob. V soukromém životě slouží často pro mezigenerační přenos a následné dlouhodobé uchování majetku. Může například sloužit k hmotnému zabezpečení nezletilých studujících nebo marnotratných potomků. Svěřenský fond může rovněž podnikat, investovat, vlastnit a řídit obchodní korporace.

Využijte výhod svěřenského fondu. Vše po právní stránce zařídíme a váš majetek zabezpečíme na nejvyšší možné úrovni!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Zakládáme svěřenský fond. Jak postupovat?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!