Firmy a živnostníci

Funkce člena voleného orgánu obchodní korporace musí být vždy vykonávaná s péčí řádného hospodáře. Tato péče znamená, že ten kdo jedná, bude jednat pečlivě a za využití potřebných znalostí a v dobré víře předpokládá, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Jednání s péčí řádného hospodáře musí mít také znak loajality k obchodní korporaci, což znamená, že jednatel vždy upřednostní zájmy obchodní korporace před těmi svými.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Obchodní vedení je řízení podnikatelské činnosti obchodní korporace. Zahrnuje i výkon řídící činnosti zaměřené směrem dovnitř korporace. Na rozdíl od zastupování obchodní korporace směrem navenek nemá nejvyšší orgán pravomoc do obchodního vedení zasahovat.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Práva člena obchodní korporace jsou buď nemajetková, nebo majetková. Mezi nemajetková práva patří právo podílet se na řízení korporace formou účasti na rozhodnutích nejvyššího orgánu a právo získávat informace o fungování obchodní korporace. Mezi majetková práva patří především právo podílet se na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku při zániku obchodní korporace.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Předmětem vkladu je věc, kterou se společník zavazuje vložit do obchodní korporace za účelem nabytí účasti v ní. Předmětem vkladu může být tedy cokoliv. Vkladem samotným se ale myslí peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu, tedy této movité věci.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Pokud obchodní korporace ještě nebyla zapsána do obchodního rejstříku a tedy nevznikla, lze za ni jednat jejím jménem. Kdo za ni takto jedná, bude z takového jednání oprávněn a zavázán sám. Do tří měsíců od svého vzniku může společnost účinky tohoto právního jednání na sebe převzít.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Akcie je cenný papír, tedy listina, se kterou je právo spojeno tak, že jej bez této listiny nelze uplatnit. Proto svá práva nebudete moci vykonávat, dokud své akcie nenahradíte v občanskoprávním nesporném řízení o umoření listiny.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Tichý společník se zavazuje ke vkladu, kterým se bude podílet na výsledcích podnikání podnikatele a podnikatel se zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku. Za dluhy bude tichý společník ručit jen tehdy, pokud je jeho jméno obsaženo v obchodní firmě. Tichý společník nese podnikatelské riziko jen v rozsahu svého vkladu (při neúspěšném podnikání o něj přijde).

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Živnostenské oprávnění nebude uděleno osobě, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání. To ale neplatí, jestliže se na tuto osobu hledí, jako by nebyla odsouzena (např. dojde-li k zahlazení odsouzení nebo jiným případům).

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Ano, jednání nepověřené osoby v provozovně podnikatele je závazné, jestliže třetí osoba byla v dobré víře, že jednající osoba je k jednání oprávněná.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Právní osobnost obchodní korporace bude omezena na nezbytné minimum, aby mohlo dojít k její likvidaci, což je proces vypořádání závazků zrušené obchodní korporace. Pro ochranu třetích osob se do obchodní firmy přidává dovětek „v likvidaci“. Statutární orgán ztratí právo jednat za obchodní korporaci a nadále za ni bude oprávněně jednat pouze likvidátor. Po procesu likvidace může korporace zaniknout.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.